مزایده فروش پانزده میلیون تومان سنگ گرانیت

نوشته شده توسط : در : 1396/12/11 11:19 (224 نمایش)

نظر به اینکه در پرونده کلاسه ۹۶۲۵۵۵ اجرایی شرکت توسعه عمران بیرجند به مدیریت عاملی آقای مصطفی امیری محکوم به پرداخت مبلغ95/196/250  ریال در حق آقای علی محمد پناهی و مبلغ4/625/000  ریال حق الاجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محكوم عليه سنگ گرانیت معرفی و توقیف و به مبلغ یکصد میلیون و پنجاه هزار ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده روز چهارشنبه تاریخ96/12/23 از ساعت ۸ الی ۹ صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختلاف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند ۵ روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی ۱۶ و ۱۴ مجتمع شوراهای حل اختلاف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.

منفرد - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختلاف بیرجند

 

 

کلیدواژه ها: