مزایده فروش دستگاه برش سنگ رادیال

نوشته شده توسط : در : 1396/12/9 11:16 (279 نمایش)

اجرای احکام شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سمنان در نظر دارد در پرونده کلاسه ۹۶۰۲۵۵ موضوع اجرائیه له رسول فیض آبادی علیه شرکت ماشین لنت تهران اموال مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی و حضوری به فروش برساند.

دستگاه برش سنگ رادیال جهت برش شمش لنت دارای میز به ابعاد ۶۵*۱۰۰ سانتیمتر با تیغه اره دیسک به قطرهای تا ۳۳ سانتیمتر مارک Kian -سه دستگاه - هر دستگاه ۲۱۰۰۰۰۰۰ ریال جمعا به مبلغ ۶۳۰۰۰۰۰۰ ریال (شصت و سه میلیون ریال )

مزایده در روز چهارشنبه مورخ 1396/12/16 ساعت ۱۰در محل توقیف اموال سمنان - شهرک صنعتی شرق - خیابان اعتماد - جنب الياف سرامیک- کد پستی ۳۵۳۵۱۵۶۴۸۵۱ بر گزار خواهد شد.

برنده مزایده کسی خواهد بود که بالاترین قیمت را پیشنهاد و ۱۰ مبلغ پیشنهادی را في المجلس و مابقی وجه را ظرف مهلت یک هفته به حساب سپرده دادگستری سمنان واریز نماید در غیر اینصورت وجه سپرده ایشان بعد از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد و بعد از واریز وجه نسبت به رفع توقیف اموال طبق مقررات اقدام خواهد شد.

دادورز اجرای احکام شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سمنان: ایجی

 

 

کلیدواژه ها: