مزایده فروش 400 متر سنگ تراورتن کاشان

نوشته شده توسط : در : 1396/12/8 9:48 (231 نمایش)

موجب اجراییه صادره از شعبه ۱۵ شورای حل اختلاف قم که در اجرای احکام به شماره 96/3ج/1370 ثبت گردیده له نجاتعلی محمدی اسود عليه حسن و حسین گانینی که محکوم علیه محکوم است به پرداخت 144/390/000 ریال در حق محکوم له و تادیه حقوق اجرائی به نفع دولت که محكوم له در راستای استیفاء محکوم به اقدام به توقیف اموال از محکوم علیه نموده که کار شناس به شرح ذیل ارزیابی نموده:

۴۰۰ متر سنگ تراورتن و معدن کاشان هر متر مربع 400/000 ریال که در مجموع 160/000/000 ریال ارزیابی گردیده.

که مقرر گردید سنگ های توقیفی فوق الذکر در تاریخ 96/12/20 ساعت 10/00 الی 10/30 صبح به آدرس قم، خ ساحلی، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد، لذا افرادی که قصد بازدید از اموال را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد، برنده مزایده باید ده درصد ارزش مزایده را في المجلس و الباقی را قبل از یک ماه پرداخت نماید. این آگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد جهت اطلاعات بیشتر به واحد مراجعه نمائید

حسن کاظمی

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری قم

 

 

 

کلیدواژه ها: