مزایده فروش 98 متر سنگ مشکی برزیلی

نوشته شده توسط : در : 1396/12/7 9:32 (282 نمایش)

به موجب ضوابط و مقررات ناظر بر قانون اجرای احکام مدنی در رابطه با پرونده اجرایی ۹۶۰۵۴۰ مطروحه در اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان ازنا میزان ۲۵ عدد سنگ مشکی برزیلی به ابعاد ۳ در 1/30 متر و ضخامت 1/7 سانتی متر و به مساحت کل 97/5 متر مربع واقع در منطقه آزاد تجاری شهرستان ازنا شرکت شهرک سنگ آفرینان کوشا که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و توصیف گردیده است بنا به تقاضای محكوم له (آقای میر یداله حسینی) با در نظر گرفتن شرایط ذیل از طریق مزایده به فروش می رسد.

١- نام مالک ابراهیم خداکرمی فرزند محمود می باشد.

۲- سنگهای مورد نظر از نوع برزیلی و به رنگ مشکی و با ابعاد ۳ در 1/3 متر و ضخامت1/7  سانتی متر و به مساحت کل 97/5 می باشد.

۳- حسب نظریه کارشناسی بهای متر مربع سنگ مذکور ۴۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد.

۴-بهای مورد مزایده از مبلغ کارشناسی شده که حسب نظر کارشناس مربوطه به مبلغ ۳۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد شروع و مطابق ماده ۱۲۸ قانون اجرای احکام مدنی به بالاترین مبلغ پیشنهادی واگذار خواهد شد.

۵-اموال توقیفی در منطقه آزاد تجاری شهرستان ازنا شرکت شهرک سنگ آفرینان کوشا نگهداری میشوند.

۶- برنده مزایده در راستای ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی باید ده درصد از قیمت پیشنهادی خود را به عنوان سپرده نقدا به صندوق اجراء واریز نماید و نامبرده مکلف خواهد بود حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده نسبت به پرداخت مابقی ثمن معامله اقدام نماید و در غیر اینصورت مبلغ ده درصد واریزی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.

۷- کلیه هزینه های حمل و نقل اموال بعهده خریدار می باشد.

۸- پس از انجام مراحل قانونی و پرداخت تمام بهای مال و صدور دستور تملیک مورد مزایده در اجرای ماده ۱۳۴ و ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی به نام خریدار (برنده مزایده) منتقل خواهد شد.

۹- متقاضیان در صورت تمایل می توانند در اجرای ماده ۱۲۶ قانون اجرای احکام مدنی حداکثر ظرف مدت ۵ روز قبل از شروع زمان مزایده با دریافت مجوز قبلی از این اجرا از سنگها موصوف بازدید نمایند.

10- زمان مزایده روز یکشنبه مورخه 1396/12/20 ساعت ۱۰ الی ۱۲ در مکان مزایده اجرای احکام شورای حل اختلاف دادگستری شهرستان ازنا می باشد. م الف ۱۵۷۷۰

 

سید جلیل نطحایی- مدیر اجرای احکام شورای حل اختلاف دادگستری شهرستان ازنا

 

 

کلیدواژه ها: