مزایده فروش 75 کوپ سنگ مرمریت کرم سنگ اسفند

نوشته شده توسط : در : 1396/12/6 9:24 (251 نمایش)

نظر به اینکه در پرونده کلاسه ۹۶۰۱۰۳ شعبه اجرای احکام حقوقی دادگستری آباده به موجب نیابت شماره 940268-31/5/1396 صادره از شعبه اجرای احکام دادگاه حقوقی ابرکوه عباس حیدری فرزند کردی با وکالت محمدهادی عباس نیا به پرداخت 19/617/060/539 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه در حق منوچهر عابدی و پرداخت 50/000/000 ریال نیم عشر دولتی در حق دولت محکوم و در قبال مبالغ مذکور اموال ذیل معرفی و توقیف و توسط کارشناس رسمی به شرح ذیل ارزیابی گردیده است.

۱- موازی ۷۵ کوپ سنگ مرمریت کرم سنگ اسفند به مبلغ 573/500/000  ریال

۲- قدار ۲۰۰۰۰ تن خاک نسوز دپو شده به مبلغ 1/400/000/000ریال که نظریه کارشناسی مذکور به طرفین ابلاغ که مصون از اعتراض واقع شده است. لذا با توجه به اینکه در نظر است ملک مذکور از طریق مزایده حضوری روز سه شنبه مورخ 96/12/15 ساعت ۱۰ صبح در اجرای احکام حقوقی این دادگاه نسبت به فروش اموال فوق الذکر اقدام گردد لذا مراتب بدین وسیله آگهی می گردد تا خریداران در صورت تمایل نسبت به بازدید ملک اقدام و مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول نماید. برنده مزایده مکلف است ظرف یک هفته نسبت به پرداخت قیمت مزایده اقدام و حداقل ۱۰٪ آن را في المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. محکم له می تواند مانند سایرین در امر مزایده شرکت نماید. اما مأمورین اجرا و کسانی که مباشر امر فروش هستند و اقربا آنان تا درجه سوم سببی و نسبی نمی توانند در امر خرید شرکت نمایند.

۸۰۷/م الف - مدیر دفتر شعبه اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان آباده - علیرضا مرادی

 

 

 

کلیدواژه ها: