مزایده فروش سنگ تراورتن عباس آباد درجه یک و درجه سه

نوشته شده توسط : در : 1396/12/6 9:17 (251 نمایش)

در پرونده کلاه ۹۴۱۴۱۲ مطروحه در اجرای احکام مدنی محكوم عليه شرکت آرد جو خوشه زر بموجب دادنامه صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ابهر به پرداخت محکوم به در حق محکوم له های پرونده اقای حسین مقدم کوهی و پرداخت تیم عشر دولتی در حق دولت محکوم گردیده؛ چون با ابلاغ اوراق اجرائيه محكوم عليه هیچ اقدامی در جهت پرداخت محکوم به بعمل نیاورده است و از طرفی از سوی محکوم له اموال بلامعارض محكوم عليه توقیف و از طریق کارشناس رسمی ارزیابی شده؛ اینک به لحاظ عدم وصول اعتراض نسبت به ارزیابی مقرر گردید اموال از طریق مزایده به فروش برسد مزایده از قیمت اعلامی شروع و اموال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید ده درصد از قیمت مزایده بصورت وجه نقد في المجلس دریافت شده سپس بعد از طی مراحل قانونی و پرداخت الباقي مبلغ مورد مزایده، اموال به برنده تحویل داده خواهد شد. در

صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهاء را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. مضافا به اینکه شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه صادرکننده حکم داده می شود، قبل از اتخاذ تصمیم اموال تحویل نخواهد شد. طالبین میتوانند پنج روز قبل از مزایده از اموال دیدن نمایند.

اموال مورد مزایده: عبارت است به شرح ذیل و قیمت اعلامی از سوی کارشناس خبره محل واقع در شرکت به آدرس شهرک صنعتی هیدج

۱- سنگ تراورتن عباس آباد درجه یک هر مترمربع 420/000 ریال

2-سنگ تراورتن عباس آباد درجه 3 هر مترمربع 300/000 ریال

3- آجر بهمنی هر یک عدد ۵۴۰ ریال، گچ سمنان پارس تعداد ۲۰۰ کیسه 40 کیلویی هر کیسه ارزش 12/000 ریال.

تاریخ و ساعت مزایده: روز پنجشنبه مورخه 1396/12/14 ساعت ۱۱ الی ۱۲ می باشد.

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ابهر - باقری

 

 

 

کلیدواژه ها: