مزایده فروش 250 تن سنگ تراونیکس

نوشته شده توسط : در : 1396/12/5 10:17 (170 نمایش)

نظر به اینکه در پرونده کلاسه ۹۶۰۳۳۸ این اجرای احکام به موجب نیابت 25/4/1396-۹۳۰۲۰۰ صادره از شعبه بیستم اجرای احکام حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران هادی فرخی به پرداخت 5/237/617/788 ریال در حق شرکت هفتگل زاگرس با وکالت سیدعلی موسوی و مبلغ1/000/000 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت محکوم گردیده و در قبال مبالغ مذکور توسط اموال زیر توسط محکوم علیه معرفی و توسط کارشناس به مبلغ زیر ارزیابی گردیده است.

۱- میزان تقریبی ۲۵۰ تن سنگ ترا اونیکس واقع در آباده ابتدای جاده فیروزی انبار آقای پورمحسنی به مبلغ 875/000/000 ریال

۲- موازی ۳۴ تن سنگ مرمرسبز با رگه های قهوه ای کمتر به مبلغ هر تن 12/000/000 ریال

۳- ۱۰۵ تن سنگ مرمر با رگه های قهوه ای هر تن 8/000/000 ریال

۴- ۱۱۰ تن سنگ مرمر سبز با رگه های قهوه ای زیاد هر تن 6/000/000 ریال

۵- ۱۹۵ تن سنگ مرمر سبز با رگه های قهوه ای زیاد هر تن 4/000/000 ریال که مصون از اعتراض واقع شده است با توجه به اینکه در نظر است از طریق مزایده حضوری روز دوشنبه مورخ 1396/12/14  ساعت ۱۰ صبح در شعبه اجرای احکام حقوقی آباده نسبت به فروش آن اقدام گردد. مراتب بدین وسیله آگهی می گردد تا خریداران در صورت تمایل قبل از مزایده ضمن هماهنگی با محکوم علیه هادی فرخی ۰۹۱۷۷۵۱۸۶۲۲نسبت به بازدید از اموال اقدام و مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول نماید. برنده مزایده مکلف است ظرف یک هفته نسبت به پرداخت کل قیمت مزایده اقدام و حداقل ۱۰٪ آن را في المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. محكم له می تواند مانند سایرین در امر مزایده شرکت نماید. اما مأمورین اجرا و کسانی که مباشر امر فروش هستند و اقربا آنان تا درجه سوم سببی و نسبی نمی توانند در امر خرید شرکت نمایند.

۸۱۱/م الف - رئیس دادگستری و رئیس اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی آباده - سید مرتضی نورالدینی

 

 

کلیدواژه ها: