مزایده فروش 200 عدد سنگ پله گوهران

نوشته شده توسط : در : 1396/12/5 10:12 (262 نمایش)

در پرونده اجرایی کلاسه ۹۶۱۷۷۴ محكوم عليه شرکت سنداژمهر محکوم است به پرداخت مبلغ 58/610/666  ریال در حق محكوم له آقای ناصر گندمی و پرداخت مبلغ 1/000/000 ریال بابت هزینه اجرائی در حق دولت چون مشاراليه پس از ابلاغ اجرائیه ظرف مهلت قانونی از پرداخت محکوم به امتناع نموده بنا به تقاضای محكوم له ملک به شرح ذیل از محكوم عليه توقيف و کارشناس مربوطه پس از ارزیابی ارزش کلی آنها را به شرح آتی تعیین نموده :اموال واقعی در شهر جدید هشتگرد فاز ۵ مسکن مهر سنداژمهر شامل

1- سنگ ساختمانی پله گوهران به ابعاد ۳۵×۱2۰ و زیر پله مربوطه هر کدام ۲۰۰ عدد به ارزش 35/000/000ریال

2- بالابر ۳ فاز با دينام و سیم بکسل و متعلقات مربوطه ۸ دستگاه به ارزش 30/000/000 ریال برآورد و اعلام می گردد /نظریه مذکور به محكوم عليه ابلاغ در مهلت مقرر اعتراضی به آن نشد و محکوم له تقاضای مزایده و فروش اموال توفیقی را نموده لذا اموال مذکور به صورت مزایده حضوری از طریق اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگستری هشتگرد در مورخ 96/12/14 از ساعت ۹ صبح الى ۱۰ در محل اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگستری هشتگرد فروش خواهد رفت کسانیکه مایل به شرکت در مزایده خرید می باشند می توانند تا مهلت پنج روز قبل از مزایده اموال آگهی شده را ملاحظه و سپس در تاریخ و ساعت مقرر در محل مزایده حاضر و شرکت نمایند مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین پیشنهاد فروخته خواهد شد برنده مزایده موظف است ۱۰٪ قیمت خرید را نقدا در محل مزایده تودیع نمایید

دهقان- مدیر شعبه اول احکام مدنی دادگستری هشتگرد

 

 

کلیدواژه ها: