مزایده 380 میلیون تومان انواع سنگ

نوشته شده توسط : در : 1396/12/1 13:50 (234 نمایش)

به موجب پرونده کلاسه ۹۶۱۲۷۵ نیابت صادره از اجرای احکام مدنی دادگستری محلات له سید عباس جعفری عليه شيوا -علی و میثم همگی نوعی بیوک آقالو محكوم عليها محکومند به پرداخت مبلغ  2/539/197/274 ریال اصل خواسته و مبلغ 111/000/000 ریال بعنوان نیم عشر دولتی با توجه به اینکه اجرائیه به محكوم عليه ابلاغ گردیده و در مهلت مقرر نسبت به توجه به اینکه اجرائیه به محكوم عليه ابلاغ گردیده و در مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم علیه و به منظور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی اموال متعلق به محكوم عليه به شرح ذیل این آگهی از سوی این اجرا توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری کرج بشرح ذیل توصیف و ارزیابی شده و مقرر گردیده در مورخ 96/12/7 از ساعت ۸ الی ۹ صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری کرج از طریق بفروش برسد. مزایده از قیمت 3/008/650/000 ریال طبق نظریه کارشناسی شروع می شود و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده در صد از مزایده في المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی و ظرف یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد. در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد . کلیه هزینه های نقل و انتقال بعهده محکوم علیه است که از محل فروش پرداخت خواهد شد. طرفین می توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد. ضمنا طالبين بشرکت در مزایده می توانند ظرف ۵ روز قبل از مورد مزایده با اطلاع از مال مورد مزایده بازدید نمایند. مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است: محل مورد نظر به آدرس: کرج - بلوار باغستان - بالاتر از ورزشگاه انقلاب بازار سنگ فروشان خلیج فارس ردیف دوم قطعه چهارم صنایع سنگ تندیس بازدید بعمل آمد و پس از بررسی لازم گزارش و نظریه کارشناسی را به شرح ذیل به استحضار می رساند: مطابق صورتجلسه مورخ 96/8/20 مامور محترم کلانتری رجایی شهر که کپی آن به پیوست می باشد در معیت محکوم له و حامل نامه از طرف محكوم عليه، سنگ های ساختمانی به شرح زیر توقیف شد و تحویل حافظ اموال گردید که عبارتست از :

۱- سنگ تراورتن عباس آباد درجه دو به مقدار ۴۰۵ متر مربع

۲- سنگ تراورتن ورتون قرمز ۴۸۸ متر مربع

۳- سنگ تراورتن ليموئی ۷۸ متر مربع

۴- سنگ جوشقان درجه یک ۱۶۷ متر مربع

۵- سنگ مرمریت مرودشت ۲۵۶ متر مربع

۶- سنگ تراورتن ورتون قرمز درجه یک ۱۰۰ متر مربع

۷- سنگ مرمریت ارسنجان طولی ۷۳۸ متر مربع

۸- سنگ تراورتن کرم بی موج درجه یک ۳۴۳ متر مربع

۹- سنگ مرمریت گندمک فومنی فرشی ۴۰×۴۰ و 40×30 به مقدار ۲۰۵ متر مربع

۱۰ - سنگ مرمریت آباده فرشی ۵۰×۵۰ به مقدار ۱۹۸ متر مربع

۱۱- سنگ لایم استون ، فرشی ۴۰×۴۰ به مقدار ۲۰۵ متر مربع

۱۲- سنگ قیچی (گیوتین) سیلور ۴۲ متر مربع

۱۳-سنگ قیچی (گیوتین) کرم آباده ۲۵ متر مربع

۱۴- سنگ قیچی (گیوتین) جوشقان ممتاز ۳۰ متر مربع

۱۵- سنگ مرمریت آباده پله ای ۱۷۳ متر مربع

۱۶- سنگ چینی نی ریز فرشی ۴۰×۴۰ به مقدار ۵۲۲ متر مربع

۱۷- سنگ تراورتن نسکافه ای یزد ۲۵۰ متر مربع

۱۸- سنگ چینی نی ریز فرشی ۳۵×۳۵ به مقدار ۱۱۵ متر مربع

۱۹ - سنگ چینی نی ریز فرشی 35×15 ، ۱۰۰ متر مربع

۲۰- سنگ چینی نی ریز ، طولی ۴۰ سانتی ، به مقدار ۸۶ متر مربع

۲۱- سنگ مرمریت کرمان، ممتاز، فرشی ۵۰ ×۵۰ به مقدار ۵۰ متر مربع

۲۲- سنگ مرمریت کرمان، ممتاز، فرشی ۴۰×۴۰ به مقدار ۱۱۲ متر مربع

۲۳- سنگ تراورتن عباس آباد، درجه سه، طولی ۴۰ سانتی به مقدار ۸۰ متر مربع

۲۴- سنگ تراورتن عباس آباد خط دار مشکی ۴۲ متر مربع

۲۵- سنگ چینی نی ریز، فرشی ۴۰×۴۰ درجه دو به مقدار ۳۷۲ متر مربع

۲۶- سنگ چینی نی ریز فرشی ۴۰×۴۰ ممتاز، به مقدار ۱۵۰ متر مربع

۲۷- سنگ تراورتن حاجی آباد، بی موج، درجه دو به مقدار ۳۲۰ متر مربع

۲۸- سنگ تراورتن حاجی آباد، بی موج درجه یک به مقدار ۲۱۰ متر مربع

۲۹- سنگ تراورتن رامشه درجه دو به مقدار ۲۵۰ متر مربع

۳۰- سنگ تراورتن بوکان، درجه یک به مقدار ۲۸۸ متر مربع

۳۱- سنگ تراورتن تنه درختی درجه یک به مقدار ۲۵۰ متر مربع، که با توجه به شرایط زمانی و مکانی و جميع جهات موثر به شرح زیر ارزیابی و اعلام می گردد:

۱- سنگ تراورتن عباس آباد درجه دو ۶۵۰۰۰۰× ۴۰۵ = 263/250/000ریال

۲- سنگ تراورتن ورتون قرمز ۴۰۰۰۰۰ ۴۸۸× = 195/200/000ریال

۳- سنگ تراورتن لیموئی ۳۵۰۰۰۰× ۷۸=  27/300/000ریال

۴- سنگ جوشقان درجه یک ۴۵۰۰۰۰× ۱۶۷ =  75/150/000 ریال

۵- سنگ مرمریت مرودشت 400000×256= 102/400/000ريال

۶- سنگ تراورتن ورتون قرمز، درجه یک ۴۵۰۰۰۰× ۱۰۰ = 45/000/000ریال

۷- سنگ مرمریت ارسنجان، طولی ۴۰۰۰۰۰×۷۳۸ =  259/200/000ریال

8- سنگ تراورتن کرم بی موج درجه یک ۶۵۰۰۰۰ × ۳۴۳ =  222/950/000ریال

۹- سنگ مرمریت گندمک فومنی ۴۰۰۰۰۰×۱۴۴= 57/600/000 ریال

۱۰- سنگ مرمریت آباده ۴۰۰۰۰۰ × ۱۹۸=  79/200/000ریال

۱۱- سنگ لايم استون ۴۰۰۰۰۰×۲۰۵ =82/000/000 ريال

۱۲- سنگ گیوتین سیلور ۲۵۰۰۰۰ × ۴۲ =10/500/000 ریال

۱۳- سنگ گیوتین کرم آباده ۲۵۰۰۰۰ ×۲۵=6/250/000 ریال

۱۴- سنگ گیوتین جوشقان ممتاز ۲۵۰۰۰۰ × ۳۰ = 7/500/000ریال

۱۵- سنگ مرمریت آباده، پله ای ۷۰۰۰۰۰ × ۱۷۳= 121/100/000 ريال

۱۶- سن چینی نی ریز ۴۰×۴۰ ۳۵۰۰۰۰ ×۵۲۲= 182/700/000ریال

۱۷- سنگ تراورتن نسکافه ای یزد ۴۰۰۰۰۰×۲۵۰ =100/000/000ریال

۱۸- سنگ چینی نی ریز ۳۵ × ۳۵ ۳۵۰۰۰۰ ۱۱۵× = 40/250/000ریال

۱۹- سنگ چینی نی ریز ۳۵ × ۱۵ ۳۰۰۰۰۰ × ۱۰۰ = 30/000/000 ریال

۲۰- سنگ چینی نی ریز طولی ۴۰۰۰۰۰× ۸۶ =  34/400/000ریال

۲۱- سنگ مرمیت کرمان، ممتاز، ۵۰× ۵۰ ۴۵۰۰۰۰×۵۰ = 22/500/000ریال

۲۲- سنگ مرمیت کرمان، ممتاز، ۴۰ × ۴۰ ۴۰۰۰۰۰×۱۱۲ = 44/800/000 ریال

۲۳- سنگ تراورتن عباس آباد، درجه سه ۴۰۰۰۰۰×۸۰= 32/000/000ریال

۲۴- سنگ تراورتن عباس آباد خط دار مشکی ۶۰۰۰۰۰ × ۴۲= 25/200/000ریال

۲۵- سنگ چینی نی ریز ۴۰ × ۴۰ درجه در ۲۵۰۰۰۰ × ۳۷۲=  93/000/000ریال

26- سنگ چینی نی ریز ۴۰×۴۰ ممتاز ۴۰۰۰۰۰ ×۱۵۰=60/000/000 ریال

۲۷- سنگ تراورتن حاجی آباد درجه دو ۴۵۰۰۰۰×۳۲۰ = 144/000/000 ریال

۲۸- سنگ تراورتن حاجی آباد درجه یک ۷۰۰۰۰۰ × ۲۱۰ = 147/000/000 ریال

۲۹- سنگ تراورتن رامشه درجه دو ۴۰۰۰۰۰ × ۲۵۰= 100/000/000ریال

۳۰- سنگ تراورتن بوکان درجه یک 650000 × ۲۸۸= 187/200/000 ریال

۳۱- سنگ تراورتن تنه درختی درجه یک ۷۰۰۰۰۰ × ۲۵۰= 175/000/000ريال

لذا در مجموع، موارد فوق الذکر به مبلغ  3/800/650/000ریال (سه میلیارد و هشت میلیون و ششصد و پنجاه هزار ریال) ارزیابی و اعلام می گردد.

5081/96/ف دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری کرج ویژه نیابت

 

 

 

کلیدواژه ها: