مزایده فروش 280 متر تراورتن گردویی دهشیر

نوشته شده توسط : در : 1396/12/1 12:55 (274 نمایش)

باستناد پرونده اجرائی به کلاسه 950750/4/ش صادره از سوی حوزه ۲۴ شورای حل اختلاف یزد له علیرضا برائتی شهربابک و عليه ها 1. اسماعیل دهقان دهنوی ۲. سعید سعد زاده محكوم عليه بایت محکوم به و نیم عشر دولتی به مبلع 95/508/271 ریال حق محكوم له و صندوق دولت مدیون می باشد که محكوم عليه اسماعیل دهقان دهنوی اموال منقولی از قبیل سنگ تراورتن به قطر حدود ۲ سانتی متر و عرض ۴۰ سانتی متر گردویی رنگ معروف به تراورتن دهشیر۲۸۰ متر مربع طولی به ابعاد 0/80الی 1/80 مترکه توقیف و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 91/000/000 ریال ارزیابی گردیده است که جهت ادای قسمتی از دین محكوم عليه در تاریخ روز یک شنبه مورخ 1396/12/13 ساعت 9 الی ۱۰ صبع از طریق مزایده در شعبه ۴ اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان یزد واقع در طبقه زیرزمین دادگستری یزد به فروش می رسد طالبين می توانند جهت کسب بیشتر همه روزه به جز ایام تعطیل بر ساعت اداری در اجرای احکام شورای حل اختلاف یزد حاضر و کسب اطلاع نمایند و در صورت تمایل به خرید آن تقاضای کتبی خود را به همراه مبلغ پیشنهادی و تودیع مبلغ ۱۰ درصد از کل مبلغ پیشنهادی به حساب سپرده دادگستری یزد به شماره ۲۱۷۱۲۹۵۸۰6۰۰۴ نزد بانک ملی دادگستری واریز و فیش آن را ضمیمه در خواست نموده و تا قبل از ساعت مزایده در پاکت در یسته تحويل اجرا نموده و رسید دریافت دارند مزایده از مبلغ کارشناسی شده آغاز و برنده کسی است که بیشترین مبلغ را در تقاضای خود پیشنهاد داده باشد و ضمنا تقاضائی که فاقد فیش ۱۰ درصد سپرده باشد بدون اعتبار بوده و ترتیب اثر داده نخواهد شد و در پایان وقت مزایده درب پاکت ها باز و قرائت خواهد شد و حضور متقاضیان در جلسه مزایده بلامانع خواهد بود.

۹۵۰۷۵۰ - مدیر اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان یزد

 

 

 

کلیدواژه ها: