مزایده فروش 302 متر مرمریت سفید

نوشته شده توسط : در : 1396/11/30 15:45 (248 نمایش)

به موجب ضوابط و مقررات ناظر بر قانون اجرای احکام مدنی در رابطه با پرونده اجرایی ۹۶۰۴۸۱ مطروحه در اجرای احکام شعبه اول حقوقی ازنا میزان ۳۰۲ متر مربع سنگ ساختمانی که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و توصیف گردیده است بنا به تقاضای محكوم له (آقای فریدون عبدی ) با در نظر گرفتن شرایط ذیل از طریق مزایده به فروش می رسد.

١- نام مالک شرکت آریا سنگ جام می باشد.

۲- حسب نظریه کارشناس دادگستری بهای کل سنگهای توقیفی (241/600/000) ریال شروع و در راستای ماده ۱۲۸ قانون اجرای احکام مدنی برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید.

3- اموال مورد مزایده در شرکت آریا سنگ جام واقع در شهرک صنعتی ازنا می باشد.

۴-حسب نظر کارشناس دادگستری سنگهای مورد مزایده عبارتنداز : میزان ۳۰۲ متر مربع ( به تعداد ۸۴۰ قطعه ۶۰*۶۰) سنگ مرمریت سفید درجه ۲ ازنا از قرار هر متر مربع 800/000 ريال.

۵- برنده مزایده در راستای ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی باید ده درصد از قیمت پیشنهادی خود را به عنوان سپرده نقدا به صندوق اجراء واریز نماید و نامبرده مکلف خواهند بود حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده نسبت به پرداخت مابقی ثمن معامله اقدام نماید و در غیر اینصورت مبلغ ده درصد واریزی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.

۶- کلیه هزینه های حمل و نقل و انتقال اموال بعهده خریدار می باشد.

۷- پس از انجام مراحل قانونی و پرداخت تمام بهای مال و صدور دستور تملیک مورد مزایده در اجرای ماده ۱۳۴ و ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی به نام خریدار (برنده مزایده) منتقل خواهد شد.

۸- متقاضیان در صورت تمایل می توانند در اجرای ماده ۱۲۶ قانون اجرای احکام مدنی حداکثر ظرف مدت ۵ روز قبل از شروع زمان مزایده با دریافت مجوز قبلی از این اجرا از اموال موصوف بازدید نمایند.

۹- زمان مزایده روز یکشنبه مورخه 1396/12/13  ساعت ۱۰ الی ۱۲ در مکان مزایده اجرای احکام شعبه اول حقوقی دادگستری ازنا می باشد. م الف ۱۵۷۶۵

محمود کبیری - اجرای احکام حقوقی دادگستری ازنا

 

 

کلیدواژه ها: