مزایده فروش 250 متر مربع تراورتن

نوشته شده توسط : در : 1396/11/30 15:40 (247 نمایش)

شماره بایگانی شعبه: ۹۶۳۰۴۸ به موجب كلاسه ۹۶۳۰۴۸ له قاسم قاضی نژاد پروری علیه مجیدزیار لاریمی جهت وصول محکوم به و هزینه های اجرایی اموال مشروحه زیر متعلق به محكوم عليه توقیف و به مبلغ 162/500/000 ریال ارزیابی و مقرر شد در روز چهارشنبه مورخ 96/12/9  از ساعت ۹ الی ۱۰ از طریق مزایده حضوری در محل دفتر اجرای احکام مدنی ساری بفروش برسد و قیمت از میزان ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ضمنا ۱۰ درصد از قیمت پیشنهادی نقدا از برنده اخذ و مابقی باید ظرف یک ماه پرداخت گردد. همچنین در صورت انصراف یا عدم پرداخت به موقع مابقی وجه ۱۰ درصد سپرده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. مال مورد مزایده عبارت است از ۲۵۰ متر مربع سنگ تراورتن بعرض ۴۰ سانتی متر و بطول آزاد واقع در سنگ فروشی آقای حسینی (سنگ سپاهان) به آدرس ساری ابتدای جاده جویبار آبكسر بعد از مجتمع اداره کل راهنمایی رانندگی که با توجه به نوع سنگ، کیفیت و نوع عملیات ساب که بهای هر متر مربع سنگ مذکور 650/000  ریال ارزش کل 162/500/000 ریال ارزیابی و به میزان محکوم به و هزینه اجرایی به فروش می رسد.

مدیر اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف ساری معصومی

 

 

کلیدواژه ها: