مزایده فروش 104 متر سنگ تراورتن

نوشته شده توسط : در : 1396/11/30 15:31 (224 نمایش)

در پرونده کلاسه ۹۶۰۵۵۷ اجرایی صادره از شعبه ۱۱۸ شورای حل اختلاف ملایر آقای آرمان جلال منش محکومند به پرداخت مبلغ 68134000 ریال بعنوان اصل خواسته در حق آقای محسن نقدی و مبلغ ۲۹۵۴۰۰۰ بعنوان نیم عشر دولتی لذا با توجه به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت ذمه خویش اقدامی نکرده اند این اجرا به درخواست محكوم له اقدام به توقیف اموالی بشرح ذیل نموده که در تاریخ 1396/12/9 ساعت ۱۱ الی ۱۲ اقدام به عمليات مزایده جهت تادیه دین محکوم علیه مینماید معهذا کسانی که تمایل به شرکت در مزایده دارند میتوانند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده است اموال مشروحه ذیل را ملاحظه نمایند

۱- ۱۰۴ متر مربع سنگ تراورتن

۲- ۱۰ عدد دتکتور اعلام حریق دود

۳- ۲۰ عدد چشمی بیسیم که تعدادی بیسیم و تعدادی چشمی وزنی 

 ۴- ۷ عدد دوربین مدار بسته و به قیمت کارشناسی سنگ تراورتن شکلاتی ۴۱۶۰۰۰۰۰ ریال و مواد ۲و۳و۴ به قیمت کارشناسی ۲۳۹۴۰۰۰۰ ریال میباشد بدیهی است برنده مزایده کسی تلقی میشود که بیشترین قیمت را پیشنهاد نماید و می بایست ده درصد را في المجلس و مابقی را ظرف مدت یک ماه تادیه کند

مدیر اجرای احکام حقوقی شورای حل اختلاف ملایر

 

 

 

کلیدواژه ها: