مزایده فروش 1100 متر سنگ تراورتن کرم حاجی آباد

نوشته شده توسط : در : 1396/11/30 15:25 (65 نمایش)

به موجب دادنامه شماره ۰۷ ۹۹۷۸۶۶۰۱۰۱۱ ۹۵۰ صادره از شعبه اولدادگاه عمومی محلات و پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۸۶۶۰۱۰۱۱۷۴ شعبه 7 تجدید نظر استان مرکزی و پرونده اجرایی شماره ۹۶۰۵۰۶ له خانم فریده فتاحی زاده و علیه سیدحسن حسینی به خواسته مطالبه طلب (مهریه) به میزان ۳۵ قطعه سکه تمام بهار آزادی بابت قسمتی از خواسته و مبلغ ۷۱۴۵۰۰۰۰ ریال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت با توجه به معرفی و توقیف مقدار ۱۱۰۰ متر مربع سنگ تراورتن کرم حاجی آباد متعلق به محكوم عليه واقع در نیم ور کارخانه ایران ماربل قطب صنعتی شهید بابایی و کارشناسی توسط کارشناس سنگ های موصوف به شرح زیر ارزیابی گردیده و مقرر است سنگ های مذکور در مورخه 96/12/9 ساعت ۱۱ صبح در محل اجرای احکام مدنی شعبه اول به نشانی محلات خیابان آیت اله مقدسی دادگستری از طریق مزایده به فروش برسد و به شخصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و مبلغ ده درصد مورد مزایده في المجلس از برنده اخذ خواهد شد. مورد مزایده فروش مقدار ۱۱۰۰ متر مربع سنگ تراورتن که تعداد ۶ دسته سنگ تراورتن کرم حاجی آباد که تعداد ۳ دسته آن پولیش چرمی وتعداد ۳ دسته پولیش با رزین وقيمت میانگین سنگ ها از قرار هر متر مربع ۴۰۰۰۰۰ ریال و جمع كل ارزش سنگ ها 440000000  ریال ارزیابی و قیمت گذاری گردیه است.

شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری محلات

 

 

کلیدواژه ها: