مزایده فروش 250 متر مربع سنگ تراورتن موج دار شکلاتی

نوشته شده توسط : در : 1396/11/29 8:10 (227 نمایش)

بحکایت پرونده کلاسه ۹6۰۳۹۱ اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی سرخ رود محكوم عليه على حسینی محکوم است به پرداخت 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 4/500/000ریال بابت حق الزحمه داوری در حق محکوم له مجید قربانی عربی و پرداخت مبلغ 500/000 ریال به عنوان نیم عشر دولتی در حق دولت با توجه به توقیف مال لذا نظر به انجام مراحل کارشناسی مال توقیفی از طریق مزایده در تاریخ 1396/12/8  ساعت ۹ الی ۱۰ صبح در اجرای احکام دادگاه عمومی بخش سرخ رود و در صورت نیاز در محل مورد نظر به فروش می رسد متقاضیان شرکت در مزایده می توانند حداقل ۵ روز قبل از تاریخ مزایده جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفتر اجراء مراجعه نمایند مزایده از قیمت پایه شروع و کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده خواهند شد و همچنین ۱۰ درصد مبلغ اعلامی آن في المجلس برابر ماده ۱۲۹ قانون مذکور و مابقی آن ظرف مدت یک ماه اخذ خواهد شد و یک هفته پس از برگزاری مزایده و عدم وصول اعتراض به آن پس از پرداختن کامل مبلغ پیشنهادی انتقال اموال صورت خواهد گرفت و چنانچه برنده مزایده باقیمانده بهای اموال را ظرف مدت یک ماه تعیین شده نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد

پرونده کلاسه ۹6۰۳۹۱ در خصوص ارزیابی و برآورد قیمت سنگ به استحضار می رساند به آدرس روستای بیشه کات جنب کارخانه مواد شوینده سی دا مراجعه و گزارش را به شرح ذیل اعلام می گردد با توجه به بازدید صورت گرفته از محل دپو سنگ نما که در محوطه ای به مساحت تقریبی ۲۵۰ متر مربع دپو و انبار شده انواع مختلف سنگ موجود بوده که اینجانب نسبت به ارزیابی سنگ تراورتن موجدار شکلاتی به میزان تقریبی ۲۵۰ متر مربع به عرض 0/4 متر و ارتفاع 2/50 الى 3 متر که موجود بوده که با توجه به کیفیت یکدست بودن و نوع رنگ آن ارزش آن جمعا بمبلغ 187/500/000 ریال تعیین می گردد

توپال منشی اجرای احکام مدنی

دادگاه سرخ رود

 

 

 

کلیدواژه ها: