مزایده فروش 488 متر مرمریت کاهویی پلنگی (دیپلمات)

نوشته شده توسط : در : 1396/11/28 9:13 (248 نمایش)

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره ۹۶۰406 محكوم عليه آقای مجتبي الوندی فرزند علی محکوم است به پرداخت مبلغ 373/386/000 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محكوم له آقای تقی مهوش محمدی و پرداخت مبلغ  18/963/132 ریال بابت حق الاجرا در حق صندوق دولت و با توجه به تعرفه اموال شامل ۵۰۰ متر مربع سنگ مرمریت کاهویی پلنگی از ناحیه محكوم عليه که با حضور کارشناسی در محل سنگ فروشی و پس از متر کشی مقدار سنگ موجود به میزان ۴۸۸ متر مربع سنگ مرمریت کاهویی پلنگی رویت شده و حسب نظریه کارشناسی سنگ های موصوف با عرض ۴۰ سانتیمتر و طول حدودا بين ۱ تا ۳ متر و ضخامت تقریبی حدود 1/5 سانتیمتر که سنگ مرمریت کاهویی مد نظر خواهان در بازار بیرجند به سنگ دیپلمات مشهور که ۴۸۸ متر مربع سنگ مرمریت کاهوبی پلنگی (دیپلمات) با مشخصات و کیفیت مشاهده شده به مبلع 336/720/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز دوشنبه تاریخ 1396/12/07 از ساعت ۱۰ الی ۱۱ در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادي في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید. در غیر اینصورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجديد خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود، هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود

رجبی- مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

 

 

کلیدواژه ها: