مزایده فروش گرانیت نهبندان، سنگ کابینت طوسی و....

نوشته شده توسط : در : 1396/11/28 8:55 (235 نمایش)

در پرونده اجرایی کلاسه ۹۶۰۶۰۴ شورای حل اختلاف گنبد کاووس آقای سعيد محمدی

فرزند محمود محکوم است به پرداخت مبلغ 104/670/000 ریال در حق محكوم له آقای هاشم گنجی و پرداخت مبلغ 5/020/000  ریال بابت هزینه اجرا در حق صندوق دولت که در قبال بدهی نامبرده اموالی شامل : سنگ گرانیت نهبندان -سنگ کابینت طوسی رنگ ۶۰ سانتی- سنگ کریستال ۶۰ سانتی- سنگ پله گوهره- سنگ گوهره ۴۰ در ۴۰ توقیف گردیده که از طریق مزایده حضوری به شرح ذیل بفروش میرسد:

۱- مطابق نظریه کارشناس اموال مورد مزایده به مبلغ جمعا" 119/600/000 ریال ارزیابی گردیده است.

۲- مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته میشود.

۳-مکان مزایده در شعبه اجرای مدنی شورای حل اختلاف شهرستان گنبد کاووس میباشد.

۴- موعد مزایده روز دوشنبه مورخه 1396/12/7 ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح میباشد.

۵- متقاضیان شرکت در جلسه میتوانند پنج روز قبل از تاریخ مزایده از اموال مورد مزایده دیدن نمایند.

۶- مزایده مذکور برای نوبت اول تشکیل میگردد.

۷-همراه داشتن کارت ملی برای متقاضیان الزامی میباشد.

۸-برنده مزایده مکلف است ده درصد مبلغ پیشنهادی خویش را في المجلس و مابقی آنرا حداکثر ظرف مهلت یکماه به صندوق دادگستری تودیع و فیش آنرا ارائه نماید. در غیر اینصورت ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد..

مدیر اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان گنبد کاووس -بهاری

 

 

 

کلیدواژه ها: