مزایده فروش 143 متر مربع سنگ چینی

نوشته شده توسط : در : 1396/11/27 9:54 (244 نمایش)

اجرای احکام شورای حل اختلاف در نظر دارد یک مقدار ۱۴۳ متر مربع سنگ چینی متعلق به محکوم علیه پرونده کلاسه ۹۶۱۴۶۵ اجراییه با قیمت پایه به مبلغ 30/910/000 ریال به فروش برساند.

سنگهای مذکور ۷۰ متر مربع سنگ ۳۵×۳۵ درجه ۲ هر متر ۱۶۰۰۰۰ ریال و ۷۳ مترمربع سنگ چینی ۳۵×۳۵ درجه ۱ هر متر ۲۷۰۰۰۰ ریال میباشد.

مزایده رأس ساعت ۱۰:۳۰ صبح مورخ 96/12/06 در اجرای احکام حقوقی شورای حل اختلاف انجام و به فرد یا افرادی که به بالاترین قیمت خریداری نمایند به فروش می رسد. متقاضیان می توانند ظرف ۳ روز قبل از انجام مزایده به شورای حل اختلاف مراجعه تا نسبت به بازدید اقدام گردد.

ضمنا برنده مزایده می بایست ده درصد قیمت پیشنهادی را در همان روز به حساب سپرده شورای حل اختلاف واریز و مابقی را ظرف مدت یک ماه پرداخت نماید. در غیر اینصورت مبلغ واریزی به نفع دولت ضبط خواهد گردید.

قاضی واحد اجرای احکام مدنی شعبه اجرای احکام

حقوقی شورای حل اختلاف نی ریز «سید محمدرضاسادانی»

 

 

کلیدواژه ها: