مزایده فروش 4 کوپ زیر ده تن و 6 کوپ بالای ده تن

نوشته شده توسط : در : 1396/11/27 9:52 (187 نمایش)

533/11 شماره در خواست: ۹۶۱۰۴۶3۶۳۰۴۰۰۰۱۶ شماره پرونده: 9309980350200838 شماره بایگانی شعبه: ۹۶۰۳۱۲ به موجب نیابت واصله از شعبه اول اجرای احکام مدنی اصفهان به کلاسه 9۶۰۳۱۲ اجرائی در اجرای احکام حقوقی دادگستری تیران و کرون، محكوم له آقای خلیل خالقی فرزند اسماعیل و محکوم علیه اکبرعموشاهی فرزند محمد مبنی بر فروش اموال منقول ( ۱۰ کوب سنگ) که حسب درخواست محکوم علیه توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردیده است: مورد مزایده عبارت است: ۱۰ کوب سنگ مرمریت قهوه ای با طرح چوب (گردویی) واقع در معدن سنگ روستای فضل آباد، با وزن های (۴کوپ زیر ده تن و ۶ کوپ بالای ده تن) با شکل منظم قالبی و جمعا در حدود ۱۱۰ تن در ضلع جنوبی معدن، پس از بررسی کلیه عوامل تاثیر گذار از جمله نوع سنگ، کیفیت، رنگ، جنس، اندازه و شکل کوپ ها، قیمت هر تن از سنگ مرمریت قهوه ای با طرح چوب (گردویی) مورد نظر بصورت تحویل در معدن به مبلغ 2/800/000 یال که جمعا ارزش تعداد ۱۰ عدد کوپ با وزن حدودی ۱۱۰ تن به مبلغ 308/000/000 ریال (سی میلیون و هشتصد هزار تومان) ارزیابی و مقرر گردید که اموال موصوف در روز یکشنبه مورخه 1396/12/6 از ساعت 9/30 صبح الی ۱۰ صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری تیران به فروش برسد و قیمت پایه از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد طالبین در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از مال مورد مزایده داده شود. م الف: ۴۹۳ اجرای احکام شعبه اول حقوقی دادگستری تیران و کرون

 

 

کلیدواژه ها: