مزایده 25 کوپ مرمریت گردویی

نوشته شده توسط : در : 1396/11/27 9:34 (222 نمایش)

534/11 شماره در خواست: ۹۶۱۰۴۶۳۶۳۰۴۰۰۰۱۵ شماره پرونده: ۹۴۰۹۹۸۳۷۳۰۱۰۰۴۸۴ شماره بایگانی شعبه: ۹۶۰۱۱۵ به موجب نیابت واصله از شعبه اول اجرای احکام حقوقی نجف آباد به کلاسه ۹۶۰۱۱۵ اجرائی در اجرای احکام حقوقی دادگستری تیران و کرون، محكوم له آقای محسن امینی و محکوم علیه اکبر عموشاهی فرزند محمد مبنی بر فروش اموال منقول ( ۲۵ کوپ سنگ) که حسب درخواست محكوم عليه توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردیده است: مورد مزایده عبارت است: ۲۵ کوپ سنگ مرمریت گردویی واقع در معدن سنگ روستای فضل آباد، با وزن های بالای ۱۰ تن، با شکل منظم قالبی، وزن متوسط کوپ ها ۱۸ تن و جمعا در حدود ۴۵۰ تن در ضلع جنوبی معدن، پس از بررسی کلیه عوامل تاثیر گذار از جمله نوع سنگ، کیفیت، رنگ، جنس، اندازه و شکل کوپ ها، قیمت هر تن از سنگ مرمریت گردویی مورد نظر بصورت تحویل در معدن به مبلغ  2/900/000 ریال که جمعا ارزش تعداد ۲۵ عدد کوپ با وزن حدودی ۲۵۰ تن به مبلغ 1/305/000/0000 ریال (صد و سی میلیون و پانصد هزار تومان) ارزیابی و مقرر گردید که اموال موصوف در روز شنبه مورخه 1396/12/5 از ساعت 9/30 صبح الی ۱۰ صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری تیران به فروش برسد و قیمت پایه از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد طالبین در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از مال مورد مزایده داده شود.

م الف: ۴۹۴ اجرای احکام شعبه اول حقوقی دادگستری تیران و کرون

 

 

کلیدواژه ها: