مزایده فروش 1200 متر سنگ تراورتن

نوشته شده توسط : در : 1396/11/27 9:30 (230 نمایش)

به موجب پرونده اجرایی کلاسه ۹۴۰۴۷۴ دادورزی ۶ اجرای احکام حقوقی شیراز، محکوم له خانم مهشید ابراهیمی فرد تقاضای: فروش اموال توقیفی غیرقابل افراز محکوم علیه / اجرای دستور فروش اموال آقای امید وصالی که نوع و مشخصات آن به شرح ذیل می باشد، معادل مبلغ 694/993/946  ریال بابت محکوم به و هزینه دادرسی و نیم عشر اجرایی از طریق مزایده و انتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محلی استان فارس را نموده به همین سبب روز شنبه مورخ 96/12/5 از ساعت ۱۰ الی10/30صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز مزایده برگزار خواهد شد. متقاضیان می توانند در مدت پنج روز قبل از تاریخ مزایده اموال را ملاحظه نمایند. قیمتی که مزایده از آن شروع می شود براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبلغ  876/000/000 ریال می باشد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و ده درصد بهاء را في المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجراء تسلیم و بقیه بهای اموال را ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ مزایده پرداخت نماید. در صورت عدم پرداخت مابقی اموال سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این آگهی نوبت دوم می باشد. ضمنا ده درصد مبلغی که قادر به خرید مورد مزایده می باشید در حساب سیبای خود داشته باشید.

مورد مزایده: میزان ۱۲۰۰ متر مربع سنگ تراورتن به عرض ۴۰ سانتی متر و طول مختلف به قرار هر متر مربع 550/000 ریال و میزان ۵۴۰ متر مربع سنگ مرمریت به عرض ۴۰ سانتی متر و طول مختلف به قرار هر متر مربع 400/000 ریال واقع در جاده شیراز کازرون نرسیده به خان زنیان روستای خیر آباد.

۲۶۰۱۶/م الف دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز - رضایی

 

 

کلیدواژه ها: