مزایده فروش 350 تن سنگ مرمریت کرم آباده

نوشته شده توسط : در : 1396/11/26 9:14 (256 نمایش)

نظر به اینکه در پرونده کلاسه 308/94 و ۹۶۰۱۵۷ اجرای احکام شورای حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۴۴۹ مورخ 93/11/26 صادره از شورای حل اختلاف آباده محکوم علیه آقای حسین بیدکی فرزند عبدالرسول محکوم است به پرداخت مبلغ چهل و سه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 150/000ریال هزینه دادرسی و خسارت تأخير تأدیه از تاریخ (93/9/30) در حق محکوم له محمود الهام خواه و پرداخت مبلغ2/150/000 ریال نیم عشر دولتی در حق دولت و به موجب دادنامه شماره ۱۵۶ مورخ 94/5/31 صادره از شورای حل اختلاف آباده نامبرده محکوم است به پرداخت مبلغ سی و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 150/000ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخير تأدیه از 93/9/30 تا زمان اجراء در حق محکوم له محمد مهدی خسروی و پرداخت مبلغ 1/750/000ریال نیم عشر دولتی در حق دولت که در قبال مبالغ فوق مقدار تقریبی ۳۵۰ تن سنگ از نوع مرمریتی کرم آباده که ۲۰۰ تن این موجودی تک کوپ به قیمت ۵۵۰۰۰ تومان و ۱۵۰ تن این موجودی دوکوپ به قیمت 38/000 تومان هر تن توقیف و کارشناس به مبلغ شانزده میلیون و هفتصد و شصت هزار تومان ارزیابی و نظریه کارشناسی به طرفین ابلاغ که مصون از اعتراض مانده، لذا نظر به اینکه درنظر است اموال فوق از طریق مزایده حضوری برای روز شنبه 96/11/28 ساعت ده صبح در محل اجرای احکام شورا به فروش برسد. خریداران در صورت تمایل سه روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرای احکام نسبت به بازدید از اموال مذکور اقدام و مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت مزایده را قبول نماید. برنده مزایده مکلف است ده درصد قیمت مزایده را في المجلس به عنوان سپرده تسلیم اجرا نماید و حداکثر ظرف یک هفته نسبت به پرداخت کل قیمت مزایده اقدام نماید. محکم له مانند سایرین می تواند در امر مزایده شرکت نماید. اما مأمورین اجرا و کسانی که مباشر امر فروش هستند و اقربا آنان تا درجه سوم نسبی و سببی نمی توانند در امر مزایده شرکت کنند.

۷۸۹/م الف - قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف آباده - علیرضا نعمت الهی

 

 

کلیدواژه ها: