مزایده دو بسته سنگ آنتیک به همراه دیگر مصالح ساختمانی

نوشته شده توسط : در : 1396/11/26 9:9 (227 نمایش)

در پرونده کلاسه ۹۵۴۲۴۸ اجرائی اجرای احکام حقوقی دادگستری امل محکوم علیه مهدی پور موسوی محکوم است به پرداخت مبلغ ۱۶۰۶۵۰۰۰ ریال بایت اصل خواسته و هزینه دادرسی در حق محکوم له آقای اسماعیل مختاري و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت لذا دایره اجرا حسب تقاضای محکوم له و جهت وصول محکوم به و نیم عشر دولتی در نظر دارد از اموال محکوم علیه که کارشناس بهای آنرا به شرح ذیل اعلام گردیده است:

۱- ۹۱ بسته کاشی احسان میبد 30*35

2- 31 بسته کاشی ارکید 45*30

3- 11 بسته کاشی گلدار ۴۵*۳۰

51-4 بسته کاشی 60*40

32-5 بسته کاشی 50*25

2-6 بسته کاشی 40*25

7-7 بسته کاشی 40*2

10-8 بسته سرامیک ارگان

2-9 بسته سنگ انتیک

4-10 عدد سنگ روشویی در

۱۱- ۲ عدد سنگ توالت

که کارشناس مبلغ آنرا 25/000/000ریال برآورده نموده است

را از طریق مزایده حضوری در روز شنبه مورخ 1396/11/26 از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ صبح همان روز در دفتر اجرا بفروش برساند مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین پیشنهاد فروخته خواهد شد برنده مزایده می بایست ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی را في المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و الباقی را ظرف یکماه تودیع نماید در غیر اینصورت سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می شود طالبين و خریداران می توانند ۵ روز قبل از انجام مزایده با هماهنگی این اجرا از اموال مورد نظر بازدید بعمل آورند.

مدیر اجرای احکام حقوقی حل اختلاف آمل

 

 

کلیدواژه ها: