مزایده فروش 288 متر سنگ 80 در 80

نوشته شده توسط : در : 1396/11/25 10:39 (238 نمایش)

به موجب پرونده کلاسه فوق مطروحه در اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خرم بید که محکوم علیه محسن فلاح طبق پرونده اجرایی فوق محکوم به پرداخت مبلغ  240/967/325  ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت دادرسی در حق محکوم له خانم مارال میر عظیمی با وکالت اکبری گردیده که در جریان اجرای حکم مقداری سنگ ساختمان ۲۸۸ متر مربع سنگ ۸۰ در ۸۰ سانتی متر و مقدار 28/91 متر مربع سنگ ۷۰ در ۷۰ سانتی متر از اموال محکوم علیه توقیف و توسط کارشناس رسمی به مبلغ 268/600/000 ریال ارزیابی گردیده که مصون از اعتراض مانده مقرر گردیده مال موصوف برای نوبت دوم در روز شنبه مورخه 1396/12/5 از ساعت ۹ الی ۱۰ از طریق مزایده در دایره اجرای احکام مدنی واقع در صفاشهر بلوار وحدت مجتمع ادارات به فروش برسد. قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا بیست روز نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید. در غیر اینصورت ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. متقاضیان شرکت در مزایده در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از انجام مزایده جهت بازدید از اموال توقیفی به این اجرا مراجعه نمایند.

۳۶۰۶/ م الف - رئیس دادگستری شهرستان خرم بید - یوسفی

 

 

کلیدواژه ها: