مزایده فروش بیست عدد سنگ قبر

نوشته شده توسط : در : 1396/11/25 10:10 (270 نمایش)

اجرای احکام شورای حل اختلاف در نظر دارد مقداری سنگ گرانیت مشکی ۱۸۰*۶۰ متعلق به محکوم علیه پرونده کلاسه ۹۶۰۴۶۳ اجراییه با قیمت پایه به مبلغ 180/000/000ریال به فروش برساند. سنگهای مزبور از نوع سنگ قبر و بیست عدد هر کدام به قیمت نهصدهزار تومان می باشد. مزایده رأس ساعت ۱۰:۳۰ صبح مورخ 96/12/6 در اجرای احکام حقوقی شورای حل اختلاف انجام و به فرد یا افرادی که به بالاترین قیمت خریداری نمایند به فروش می رسد. متقاضیان می توانند ظرف ۳ روز قبل از انجام مزایده به شورای حل اختلاف مراجعه تا نسبت به بازدید اقدام گردد. ضمنا برنده مزایده می بایست ده درصد قیمت پیشنهادی را در همان روز به حساب سپرده شورای حل اختلاف واریز و مابقی را ظرف مدت یک ماه پرداخت نماید. در غیر اینصورت مبلغ واریزی به نفع دولت ضبط خواهد گردید.

قاضی اجرای احکام حقوقی شورای حل اختلاف نی ریز

 

 

 

کلیدواژه ها: