مزایده فروش 191 متر مربع گرانیت مشهد و495 متر مربع بجستان

نوشته شده توسط : در : 1396/11/24 9:15 (266 نمایش)


 به موجب اجرائیه صادره از سوی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گناباد در پرونده کلاسه۹۶۰۰۱۷ اجرایی محکوم علیه کارخانه سنگ بری کاشی سنگ امید گناباد به پرداخت مبلغ 107/191/551ریال در حق حمید رضا عباسی و مبلغ 1/500/000  ریال بابت حق الاجرای دولتی در حق دولت محکوم میباشد که محكوم له در قبال پرداخت محکوم به یاد شده اموال ذیل را جهت توقیف معرفی کرده

۱- سنگ ۴۰ طولی گرانیت مشهد ۱۹۱ متر مربع از قرار متر مربعی 150/000 ریال جمعا به ارزش   28/650/000  ریال

۲- سنگ ۴۰*۳۰ بجستان ۴۹۵ متر مربع از قرار متر مربعی 170/000 ریال جمعا به ارزش 84/150/000  ریال

۳ که توسط اجرای احکام توقیف و طبق نظر کارشناس جمعا به مبلغ  551/191/107 ریال ازریابی شده است و مقرر شده در روز یک شنبه مورخه 96/12/6 از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح از طریق مزایده حضوری در محل اتاق اجرای احکام دادگستری گناباد به فروش برسد لذا طالبين به خرید میتوانند در روز و ساعت تعیین شده در محل مذکور حاضر و در مزایده شرکت نمایند مزایده از قیمت ارزیابی شده به وسیله کارشناس شروع و به کسانیکه بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد و ده درصد ثمن معامله في المجلس از برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف است مابقی را حداکثر ظرف یک ماه به صندوق دادگستری تودیع و قبض مربوطه را تسلیم اجرای احکام نماید در غیر اینصورت ۱۰ در صد دریافتی به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد طالبین به خرید میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر از کم و کیف مزایده پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه نمایند .۱۳۵۶
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری گناباد

 

 

 

کلیدواژه ها: