مزایده فروش 191 متر مربع گرانیت مشهد و495 متر مربع بجستان

نوشته شده توسط : در : 1396/11/24 9:15 (35 نمایش)


 به موجب اجرائیه صادره از سوی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گناباد در پرونده کلاسه۹۶۰۰۱۷ اجرایی محکوم علیه کارخانه سنگ بری کاشی سنگ امید گناباد به پرداخت مبلغ 107/191/551ریال در حق حمید رضا عباسی و مبلغ 1/500/000  ریال بابت حق الاجرای دولتی در حق دولت محکوم میباشد که محكوم له در قبال پرداخت محکوم به یاد شده اموال ذیل را جهت توقیف معرفی کرده

۱- سنگ ۴۰ طولی گرانیت مشهد ۱۹۱ متر مربع از قرار متر مربعی 150/000 ریال جمعا به ارزش   28/650/000  ریال

۲- سنگ ۴۰*۳۰ بجستان ۴۹۵ متر مربع از قرار متر مربعی 170/000 ریال جمعا به ارزش 84/150/000  ریال

۳ که توسط اجرای احکام توقیف و طبق نظر کارشناس جمعا به مبلغ  551/191/107 ریال ازریابی شده است و مقرر شده در روز یک شنبه مورخه 96/12/6 از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح از طریق مزایده حضوری در محل اتاق اجرای احکام دادگستری گناباد به فروش برسد لذا طالبين به خرید میتوانند در روز و ساعت تعیین شده در محل مذکور حاضر و در مزایده شرکت نمایند مزایده از قیمت ارزیابی شده به وسیله کارشناس شروع و به کسانیکه بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد و ده درصد ثمن معامله في المجلس از برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف است مابقی را حداکثر ظرف یک ماه به صندوق دادگستری تودیع و قبض مربوطه را تسلیم اجرای احکام نماید در غیر اینصورت ۱۰ در صد دریافتی به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد طالبین به خرید میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر از کم و کیف مزایده پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه نمایند .۱۳۵۶
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری گناباد

 

 

 

کلیدواژه ها: