مزایده فروش 4000 متر تراورتن درپوش ساب نخورده

نوشته شده توسط : در : 1396/11/23 9:24 (251 نمایش)

اجرای احکام حقوقی شعبه ۶ اصفهان درنظردارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی کلاسه ۹۶۱۱۹۵ج/6 له آقای محمد حاج حیدری و علیه آقای مجتبی مالکی و با وکالت قدرت اله خسروی مبنی بر مطالبه 352/430/000 ریال بابت محکوم به و هزینه های اجرایی و حق الاجرای دولتی در تاریخ 96/12/2  ساعت 10/30 صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق ۱۵ جهت فروش اموال توقیفی که توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه وی مصون از تعرض طرفين واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف ۵ روز قبل از جلسه مزایده به نشانی اصفهان خیابان امام خمینی خیابان ۱۲ بهمن سنگبری پاسارگاد نو نزد حافظ اموال آقای جلال عزیزی دستگردی مراجعه و از اموال بازدید و با همراه داشتن ۱۰ ٪ بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می باشد. لیست اموال مورد مزایده درخصوص ارزیابی اموال منقول سنگ ساختمانی موجود در کارگاه سنگبری پاسارگاد ۹ واقع در خیابان امام خمینی خیابان ۱۲ بهمن در تاریخ 96/6/2 به اتفاق نماینده آقای مالکی از محل کارگاه بازدید به عمل آمد و پس از اندازه گیری و بررسیهای لازم نتایج به شرح ذیل تقديم می گردد: کارگاه سنگبری پاسارگاد نو با پروانه کسب متعلق به آقای محمدحسین مالکی در حال بهره برداری بوده و سنگ تراورتن درپوش (ساب نخورده) تولید می کند و براساس شماره 96/031  مورخ 96/6/5  شرکت تعاونی های سنگبریهای خمینی شهر و حومه (تصویر پیوست) درحال حاضر در اجاره آقای مجتبی مالکی می باشد و طبق ادعای ایشان کلیه سنگهای آماده تحویل در کارگاه متعلق به شخص آقای مجتبی مالکی می باشد لذا به عرض می رسانم که در زمان بازدید و در محل دپوی کارخانه بیش از چهار هزار مترمربع سنگ تراورتن درپوشی ضخامت از ۲ تا ۴ سانتی متر و به عرض از ۱۵ تا ۵۰ سانتی متر در کارخانه موجود می باشد که بالغ بر 400/000/000 ریال معادل چهل میلیون تومان ارزش آن برآورد و ارزیابی می گردد. لازم به ذکر است کارگاه در زمان بازدید مشغول به کار بوده و امکان بارگیری و حمل سنگ در خارج کارگاه می باشد. مدیر و دادورز اجرای احکام حقوقی شعبه ۶ اصفهان - ۳۴۳۷۹/م الف

 

 

 

کلیدواژه ها: