مزایده فروش 400 متر سنگ آنتیک نما

نوشته شده توسط : در : 1396/11/23 9:19 (262 نمایش)

در اجرای ماده ۱۱۴ قانون اجرای احکام مدنی به موجب پرونده اجرایی شماره: ۹۵۰۲۱۲ ج مقادیری سنگ آنتیک نما حدودا چهارصد متر مربع واقع در یک انباری به آدرس: مرند- راه جواش - بعد از زیرگذر - نرسیده به شرکت گاز که در قبال طلب بانک مهر اقتصاد از آقایان محمد علی غلامی، محمد ابراهیم شهابی- حسین غلامين توقیف شده است. پس از طی تشریفات قانونی به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع شده که وی ارزش هر متر مربع سنگ ها را سیصد و پنجاه هزار ریال و با در نظر گرفتن متراژ آنها ارزش کل آنها را یکصد و چهل میلیون ریال برآورد نموده است که روز چهارشنبه مورخه: 1396/12/2 ساعت ۹ الی ۱۱ صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری مرند بفروش خواهد رفت مزایده از قیمت پایه شروع به بالاترین و آخرین قیمت پیشنهادی از جانب خریدار واگذار خواهد شد ۱۰٪ قیمت پیشنهادی في المجلس دریافت برای بقیه بمدت یکماه مهلت داده خواهد شد که در صورت انصراف یا عدم پرداخت مزایده تجدید سپرده واریزی بنفع دولت ضبط خواهد شد طالبين جهت کسب اطلاعات بیشتر و بازدید از مال مورد مزایده می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری مرند مراجعه و در جلسه مزایده شرکت نمایند.

دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی

دادگستری مرند - مهام

 

 

کلیدواژه ها: