مزایده فروش 700 متر سنگ فرش،650 متر سنگ طولی 40

نوشته شده توسط : در : 1396/11/22 9:41 (225 نمایش)

به موجب اجراییه صادره از شعبه ۱ دادگاه عمومی شهرستان محلات که در شعبه ۱۱ اجرای احکام مدنی قم به شماره 96/11ج/880-96/11ج/879 و 96/11ج/877 ثبت گردیده له آقای سعید حسینی علیه آقای سید حسین حسینی محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 338/561/297 ریال در حق محكوم له و مبلغ 16/928/064ریال به عنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت، محكوم عليه در قبال طلب محكوم له سنگ معرفی کرده است که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی کرده است.

موجود در کارخانه سنگ قدس واقع در جاده قدیم تهران قم در معیت مامور محترم پاسگاه شکوهیه (آقایان سید مجید حسینی و حاج تقی ابراهیمی از محل مورد نظر بازدید به عمل آمد که نتیجه را به شرح ذیل اعلام می کنم.

1- حدود ۷۰۰ متر مربع سنگ فرش به ابعاد «40×40 و ۳۵×۴۰ و ۳۰×۴۰» به قیمت هر متر مربع

حدود 200/000ریال و جمعا به مبلغ حدود 140/000/000 ریال جنس سنگها از معدن تجره کاشان و به رنگ قهوه ای روشن می باشد.

2- حدود ۸۰۰ متر مربع سنگ چرمی شده به قیمت هر متر مربع حدود 300/000 ریال و جمعا مبلغ 240/000/000 ریال جنس سنگها از معدن کاشان و به رنگ قهوه ای روشن می باشد.

3- حدود ۶۵۰ متر مربع سنگ به عرض۴۰ cm به قیمت هر متر مربع حدود 250/000 ریال و جمعا

به مبلغ 152/500/000 ریال جنس سنگها از معدن تجره کاشان به رنگ قهوه ای روشن می باشد.

4- حدود ۲۰۰ متر مربع سنگ مزائیکی به عرض cm ۴۰ به قیمت 300/000 ریال جمعا 40/000/000 ریال جنس سنگها از معدن تجره کاشان و به رنگ قهوه ای روشن می باشد.

مجموع ۴ گزینه بالا برای دسته سنگهای قیمت گذاری شده مجموعا 582/500/000 ریال «پانصد و هشتاد و دو میلیون و پانصد هزار ریال» می باشد.

مقرر گردیده مورد فوق الذکر در تاریخ 1396/12/2  ساعت 9/00 الی 9/30  صبح به آدرس قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده مزایده باید ده درصد از مبلغ پیشنهادی را في المجلس نقدا و ما بقی آن ظرف یکماه از تاریخ مزایده بپردازد این آگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد جهت اطلاعات بیشتر به واحد مراجعه نمائید.

دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم - رضا زارعی

 

 

 

کلیدواژه ها: