مزایده فروش 63 میلیون تومان انواع سنگ

نوشته شده توسط : در : 1396/11/22 9:35 (232 نمایش)

 

 به موجب اجراییه صادره از شعبه ۱ دادگاه عمومی شهرستان محلات که در شعبه ۱ اجرای احکام مدني قم به شماره 96/1ج/1050 ثبت گردیده له آقای سعيد حسینی علیه آقای سید حسین حسینی محكوم عليه محکوم است به پرداخت مبلغ 627/142/035  ریال در حق محکوم له و مبلغ  31/000/000 ریال به عنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت ، وکیل محكوم عليه در قبال طلب محكوم له سنگ معرفی کرده است که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی کرده است.

محکوم له آقای سعید حسینی که جهت ارزیابی حدود ۲۶۰۰ متر مربع سنگ تراونتن بریده شده معدن تجری کاشان به اینجانب ارجاع گردیده است در معیت طرفین و مامور کلانتری از محل دپو سنگ واقع در قم جاده قدیم قم - تهران سنگبری قدس بازدید به عمل آمد و پس از بررسیهای انجام شده گزارش به شرح ذیل تقدیم میگردد.

اظهار نظر:

سنگهای معرفی شده در داخل سالن و محوطه بیرونی از نوع تراونتن تجری کاشان نسکافه ای و سفید طولی برش و ساب خورده با ضخامت حدود ۲ سانتیمتر به عرض ۴۰ سانتیمتر به مقدار حدود ۱۸۸۰ متر مربع و به عرض ۳۵ سانتیمتر حدود ۴۶۵ متر مربع و به عرض ۳۰ سانتیمتر حدود ۲۶۰ متر مربع و سنگ ۴۰×۲۵ فرشی به ضخامت 5/2 سانتیمتر و بیشتر حدود ۳۰ متر مربع که با توجه به کیفیت، کمیت و ابعاد به نظر اینجانب به طور متوسط به مبلغ كل 648/250/000  (ششصد و چهل و هشت میلیون و دویست و پنجاه هزار) ریال به شرح ذیل برآورد و اعلام می گردد.

 

ردیف

شرح

طول

ضخامت

عرض(متر)

مساحت حدود(متر مربع)

قیمت واحد متوسط(ریال)

قیمت کل(ریال)

1

سنگ تراونتن تجري کاشان نسکافه ای و روشن

طولی

حدود 2 سانت

 

0/3,0/35,0/4

 

3575

250/000

643/750/000

2

سنگ تراورنتن تیشه ای کف

0/4

2/5 سانت و بیشتر

 

0/25

30

150/000

4/500/000

جمع کل

2605

648/250/000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و مقرر گردیده مورد فوق الذکر در تاریخ 1396/12/02  ساعت 9/00 الی 9/30 صبح به آدرس قم . خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد . لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که بالا ترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده مزایده باید ده درصد از مبلغ پیشنهادی را في المجلس نقدا و ما بقی آن ظرف یکماه از تاریخ مزایده بپردازد این آگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد جهت اطلاعات بیشتر به واحد مراجعه نمائید .

دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم -رضا زارعی

 

کلیدواژه ها: