مزایده فروش انواع سنگ

نوشته شده توسط : در : 1396/11/20 13:57 (212 نمایش)

 موجب اجراییه صادره از شعبه ۲۸ شورای حل اختلاف قم که در اجرای احکام به شماره 96/12ج/442 ثبت گردیده له آقای ابوالفضل بوجار عليه اسدا.... غلامی که محكوم عليه محكوم است به پرداخت 217/664/518  ریال در حق محکوم له و تادیه حقوق اجرائی به نفع دولت که محكوم له در راستای استیفاء محکوم به اقدام به توقیف اموال از محکوم علیه نموده که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی نموده:

کلانتری جمکران جهت توقیف مقداری سنگ ساختمانی به طرف کارخانه سنگ بری ممتاز ۲ واقع در جاده کاشان - کیلومتر ۱۴ سی متری دوم مقابل سنگ بری فجر عزیمت و از سنگبری معرفی شده توسط محكوم عليه که در قسمت شرق سالن سوله تولید واقع شده بشرح زیر بازدید و ارزیابی بعمل آمد.

 

ردیف

شرح

ابعاد (سانتی متر)

مساحت (متر مربع)

ارزش هر متر مربع (ریال)

ارزش کل ( ریال )

1

سنگ مرمریت حاجی آباد

25×40

60

مجموعا 311 متر مربع

180/000

 

55/980/000

2

سنگ مرمریت حاجی آباد

35×30

26

3

سنگ مرمریت حاجی آباد

35×25

10/50

4

سنگ مرمریت گلبو

35×40

40

5

سنگ مرمریت گلبو

15×40

21

6

سنگ مرمریت گلبو

30×35

26

7

سنگ مرمریت گلبو

20×40

12

8

سنگ مرمریت گلبو

15×40

9

9

سنگ مرمریت گلبو

5×20

6

10

سنگ تراورتن محلات

20×40

96

11

سنگ مرمریت گلبو

20×30

4/50

12

سنگ مرمریت کرمانشاه

20×30

19

200/000

3/800/000

13

سنگ گرانیت تویسرکان ۳ سانتی

110×35

30

1/100/000

33/000/000

14

سنگ گرانیت تویسرکان ۳ سانتی

135×20

11/60

500/000

5/800/000

15

سنگ تراورتن شکلانی کاشان

40×210

37/80

400/000

15/120/000

جمع کل: یکصد و سیزده میلیون و هفتصد هزار ریال

113/700/000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در ضمن تعدادی سنگ در قسمت جنوبی و غربی سالن کارخانه متعلق به محكوم عليه قرار داشت که میزان و قیمت آن بشرح ذیل میباشد:

 

ردیف

شرح

ابعاد (سانتی متر)

مساحت (متر مربع)

ارزش هر متر مربع (ریال)

ارزش کل ( ریال )

1

سنگ پله مرمریت خوی ۴ سانتی

35×125

74/37

800/000

59/496/000

2

سنگ جینی الیگودرز

40×220

52/444

200/000

15/732/000

3

سنگ مرمریت جوشقان

35×190

66/50

280/000

15/620/000

4

سنگ تراورتن محلات

35×20

42

280/000

11/760/000

5

سنگ مرمریت

30×20

42

280/000

21/760/000

جمع کل: یکصد و هفده میلیون و هشتصد و سی و هفت هزار ریال

117/268/000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بنابراین جمع دو قسمت ارزیابی شده بشرح ذیل میباشد:

1- مجموع ۱۵ قلم ارزیابی صفحه یک 113/700/000  ریال

۲-مجموع ۵ قلم ارزیابی صفحه دو 117/368/000  ریال

3- جمع كل : دویست و سی و یک میلیون و شصت و هشت هزار ریال 231/068/000  ریال

که مقرر گردید اموال فوق الذکر در تاریخ 96/12/02 ساعت ۳۰/ ۸ الی ۹ صبح به آدرس قم، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از اموال را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده مزایده باید ده درصد ارزش مزایده را في المجلس و الباقی را قبل از یک ماه پرداخت نماید. این آگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد جهت اطلاعات بیشتر به این واحد مراجعه نمائید.

حسن کاظمی

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری قم

 

  

کلیدواژه ها: