مزایده فروش 13 تن سنگ زینتی

نوشته شده توسط : در : 1396/11/20 13:51 (227 نمایش)

به موجب اجراییه صادره از شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی قم که در شعبه ۲ اجرای احکام مدنی قم به شماره 91/2ج/722- ثبت گردیده له آقای نعمت اله گمار عليه آقای على جهانی محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 622/285/714 ریال در حق محكوم له و مبلغ 68/546/000  ریال به عنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت، شخص ثالث در قبال بدهی محکوم علیه مقداری سنگ قیمتی را معرفی کرده اند که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی کرده است.

در راستای اجرای قرار کارشناسی از سوی ریاست محترم شعبه دوم اجرای احکام، در معیت خواهان از محل دپوی سنگهای عقیق که در مسیر جاده کاشان کیلومتر ۱۸ جاده فرعی شهید محمد روشن مهر واقع گردیده است مورد بازدید قرار گرفت.

با توجه به مفاد پرونده و صورتجلسه مورخ 96/2/16 پاسگاه انتظامی لنگرود در خصوص توقیف اموال علیه آقای جهانی فرزند عباسقلی و با عنایت به بازدید و بررسی به عمل آمده، میزان سنگ زینتی خام نتراشیده موجود در محل حدود 13/000 (سیزده هزار) کيلو می باشد. نوع سنگ زینتی نود بوده که با توجه به کار برد و کیفیت فیزیکی، رنگ و نقش آن، قیمت به ازای هر کیلو 60/000 ریال برآورد می گردد. بنابر این ارزش کل اموال توقیف شده مذکور به مبلغ هفتصد و هشتاد میلیون (780/000/000) ریال ارزیابی و اعلام می گردد.

و مقرر گردیده موارد فوق الذکر در تاریخ 96/12/2  ساعت ۸ الی 8/30 صبح به آدرس قم، خ ساحلی، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نماینده قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد، برنده مزایده باید ده درصد از مبلغ پیشنهادی را في المجلس نقدا و مابقی آن ظرف یکماه از تاریخ مزایده بپردازد این آگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد جهت اطلاعات بیشتر به واحد مراجعه نمائید.

دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم - رضا زارعی

 

 

 

کلیدواژه ها: