مزایده فروش 30 میلیون تومان انواع سنگ عباس آباد، گوهره و آباده شیراز

نوشته شده توسط : در : 1396/11/19 9:33 (211 نمایش)

به موجب اجرائيه صادره از شعبه پنجم دادگستری پاکدشت محكوم عليه مجیدزادبود محکوم است به پرداخت مبلغ 280/000/000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تاديه از تاریخ 95/5/25 لغایت اجرای حکم و مبلغ 16/570/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق محكوم له افراسیاب خراسانی و مبلغ 14/000/000 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت که با توجه به گذشت فرجه قانونی و عدم پرداخت مبلغ مذکور محکوم له تقاضای توقیف اموال بلامعارض نامبرده و نهايتا فروش آنها از طریق مزایده را نموده است و اموال مشروحه ذيل توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 300/000/000 ریال کارشناسی و ارزیابی شده است و با ابلاغ کارشناسی به طرفین که مصون از اعتراض مانده است النهايه وقت مزایده جهت فروش اموال توقيفي بتاريخ 96/11/28  روز شنبه از ساعت ۱۰ صبح الی 11 صبح تعیین و اموال به فروش می رسد، مبلغ مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته خواهد شد در ضمن 10 در صد مبلغ پایه مزایده في المجلس از برنده مزایده اخذ و الباقی را بایستی ظرف مهلت یکماه تودیع نماید به پیشنهادهای بعد از تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد طالبين شرکت در مزایده مي توانند پنج روز قبل از مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنها داده شود. اموال توقیفی به شرح ذیل مي باشد: مورد مزایده سنگهای کارشناسی شده بشرح ذیل می باشد:

۱- عباس آبادبه مبلغ 11/400/000 تومان

۲- آباده شیراز به مبلغ 5/700/000 تومان 

۳-عباس آبادی به مبلغ 6/000/000 تومان

۴-گوهره به مبلغ6/900/000 تومان

مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری پاکدشت

 

 

کلیدواژه ها: