مزایده فروش سنگ تراورتن عباس آباد و دیگر مصالح ساختمانی

نوشته شده توسط : در : 1396/11/18 16:51 (245 نمایش)

در پرونده کلاسه ۹۴۱۴۱۲ مطروحه در اجرای احکام مدنی محکوم علیه شرکت آرد جم خوشه زر به موجب دادنامه صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ابهر به پرداخت محکوم به در حق محكوم له های پرونده آقای حسین مقدم کوهی و پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت محکوم گردیده؛ چون با ابلاغ اوراق اجرائيه محكوم عليه هیچ اقدامی در جهت پرداخت محکوم به بعمل نیاورده است و از طرفی از سوی محكوم له اموال بلامعارض محكوم عليه توقیف و از طریق کارشناس رسمی ارزیابی شده؛ اینک به لحاظ عدم وصول اعتراض نسبت به ارزیابی مقرر گردید اموال از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت اعلامی شروع و اموال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید. ده درصد از قیمت مزایده بصورت وجه نقد في المجلس دریافت شده و پس از واریز بهای مزایده، اموال به برنده تحویل داده خواهد شد. در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهاء را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. مضافا به اینکه شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه صادر کننده حکم داده می شود، قبل از اتخاذ تصمیم اموال تحويل نخواهد شد. طالبین میتوانند پنج روز قبل از مزایده از اموال دیدن نمایند.

اموال مورد مزایده: عبارت است به شرح ذیل و قیمت اعلامی از سوی کارشناس خبره محلی واقع در شرکت به آدرس شهرک صنعتی هیدج:

۱- سنگ تراورتن عباس آباد درجه یک هر مترمربع 420/000 ریال.

۲- سنگ تراورتن عباس آباد درجه ۳ هر متر مربع 300/000 ریال.

۳- آجر بهمنی هر یک عدد ۵۴۰ ریال.

4-گچ سمنان پارس تعداد ۲۰۰ کیسه ۴۰ کیلویی هر کیسه ارزش 12/000 ریال.

تاریخ و ساعت مزایده: مورخ 1396/11/26 ساعت ۱۲-۱۱ لازم به ذکر است چنانچه روز مزایده به هر دلیلی مصادف با تعطیلی شود مزایده روز بعد در همان ساعت برگزار خواهد شد.

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ابهر- باقری

 

 

کلیدواژه ها: