مزایده فروش 30هزار تن سنگ فلدسپات

نوشته شده توسط : در : 1396/11/18 16:47 (188 نمایش)

در پرونده کلاسه فوق اموال توقیفی ذیل الذکر که توسط کارشناس دادگستری ارزیابی شده است در تاریخ 1396/11/25 ساعت ۱۰ الی ۱۱ در دادگاه عمومی بخش کهک به آدرس استان قم بخش کهک دادگاه عمومی بخش کهک دفتر اجرای احکام از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد مربوط (KALsi3o8) 30000 تن سنگ با نام علمی فلدسپات با فرمول شیمیایی به معدن واقع در استان قم بخش کهک روستای دستگرد جاده امامزاده اسماعیل که متوسط قیمت بر اساس K2O)11-9) آنالیز طرح اکتشاف معدن دستگرد برای سنگ ارایه شده برای هر تن ۷۰۰۰۰۰ ریال میباشد که با تناژ توقیف شده (سی هزار تن) جمعا مبلغ ۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال برآورده می شود. لذا افرادی که قصد بازدید از اموال توقیف شده را دارند میتوانند پنج روز مانده به تاریخ مزایده با هماهنگی این اجرا از اموال مورد نظر بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند. قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به شخصی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد کند واگذار میگردد. ضمنا ده درصد از مبلغ پیشنهادی نقدا از برنده مزایده اخذ و مابقی نیز ظرف یک ماه دریافت می گردد. این آگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد.

مدیر اجرای احکام دادگاه عمومی بخش کهک

 

 

کلیدواژه ها: