مزایده فروش 400 متر سنگ مرمریت موج دار آباده

نوشته شده توسط : در : 1396/11/18 16:36 (200 نمایش)

باستناد پرونده اجرایی به کلاسه 1/960387 صادره از سوی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی یزد له شرکت تعاونی تهیه و توزیع سنگبران و عليه ۱- علیرضا زابلی فرزند محمد جمال ۲- داوود موسی محمد علی قموشی رامندی فرزند محمد حسین محكوم عليهم بابت محکوم به و نیم عشر دولتی مبلغ117/562/508 ریال در حق محكوم له و صندوق دولت مدیون میباشند که حسب معرفی محكوم عليه ردیف اول علیرضا زابلی ۴۰۰ متر مربع سنگ مرمریت موج دار درجه یک طولی آباده عرض ۴۰ ضخامت ۲ سانت که به مبلغ 112/000/000 ریال ارزیابی گردیده و14/70  متر مربع سنگ مرمریت در پوش 1/40*0/35ضخامت ۴ درجه یک، سی عدد که به مبلغ 7/791/000 ریال ارزیابی گردیده متعلق به محكوم عليه ردیف اول توقیف و توسط کارشناس رسمی به شرح فوق و جمعا به مبلغ 119/791/000 ریال ارزیابی گردیده که جهت ادای دین محكوم عليه در روز سه شنبه مورخ 1396/11/24 ساعت ۱۰ الى 11 صبح از طریق مزایده در اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان یزد واقع در طبقه اول دادگستری یزد به فروش می رسد طالبين می توانند ظرف مدت پنج روز قبل از روز مزایده در ساعت اداری در اجرای احکام حقوقی اول يزد حاضر و جهت ملاحظه سنگهای موضوع مزایده اقدام نمایند و در صورت تمایل به خرید آن تقاضای کتبی خود را به همراه مبلغ پیشنهادی و تودیع مبلغ ۱۰ درصد از کل مبلغ پیشنهادی به حساب سپرده دادگستری یزد به شماره ۲۱۷۱۲۹۵۸۰۶۰۰۴ نزد بانک ملی دادگستری واریز و فیش آن را ضمیمه در خواست نموده و تا قبل از ساعت مزایده در پاکت دربسته تحويل اجرا نموده و رسید دریافت دارند مزایده از مبلغ کارشناسی شده آغاز و برنده کسی است که بیشترین مبلغ را در تقاضای خود پیشنهاد داده باشد و ضمنا تقاضائی که فاقد فیش ۱۰ درصد سپرده باشد بدون اعتبار بوده و ترتیب اثر داده نخواهد شد و در پایان وقت مزایده درب پاکت ها باز و قرائت خواهد شد و حضور متقاضیان در جلسه مزایده بلامانع خواهد بود. /960387 721/15532/9030

مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهر ستان یزد

 

کلیدواژه ها: