مزایده فروش 280 متر مربع سنگ تراورتن بژ معدن زنجان

نوشته شده توسط : در : 1396/11/18 16:27 (203 نمایش)

به موجب دادنامه های شماره ۱۴۵ صادره از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی محلات و پرونده اجرایی شماره ۹۶۰۳۹۴ له آقای سعید توکلی به طرفیت سنگبری سينا سنگ - عباس تیموری به خواسته مطالبه طلب به مبلغ 101500000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 5/000/000 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت با توجه به معرفی و توقیف مقدار ۲۸۰ مترمربع سنگ تراورتن واقع در محلات دوراهی آبگرم صدریه ۵ سنگبری سینا سنگ متعلق به محكوم عليه و کارشناسی توسط کارشناس: دستگاه های موصوف به شرح زیر ارزیابی گردیده و مقرر است سنگ ها در مورخه 96/11/23 ساعت ۱۱ صبح در محل اجرای احکام مدنی شعبه اول به نشانی محلات خیابان آیت اله مقدسی دادگستری از طریق مزایده به فروش برسد و به شخصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و مبلغ ده درصد مورد مزایده في المجلس از برنده اخذ خواهد شد. مورد مزایده فروش مقدار ۲۸۰ متر سنگ تراورتن صیقلی عرض ۴۰ طولی بدون موج معدن زنجان به رنگ بژ که طبق نظر کارشناس ارزش سنگها از قرار هر متر مربع ۳۵۰۰۰۰ ریال و جمعا به ارزش 98/000/00 ریال ارزیابی و تعيين قيمت گردیده است.

دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری محلات

 

 

کلیدواژه ها: