مزایده فروش بیست و هشت میلیون تومان سنگ آنتیک و قرنیز

نوشته شده توسط : در : 1396/11/17 10:32 (183 نمایش)

در خصوص پرونده کلاسه ۹۶۰۴۶3 مدنی له مهدی گیلانی نژاد علیه امير ناقل خانقاهی که مال منقول محكوم عليه واقع در بابلسر بلوار بسیج جنب لوازم خانگی فانوس شهر توقیف گردیده شامل:

1- سنگ آنیتک آجری به ابعاد ۳۰ سانتی متر میزان مصالح: ۱۲۰ واحد مترمربع

۲- سنگ آنتیک طرح آتشی ابعاد: 30 سانتی مترمربع میزان مصالح: ۲۰ واحد: مترمربع

۳- قرنیز سرامیکی (مشکی-سفید ) ابعاده 60×12 میزان مصالح: ۲۲۵ واحد: متر طول

4- قرنیز طرح ایتالیا درجه ۲ میزان مصالح: 112/5 واحد مترمربع

۵- قرنیز طرح گل وار کرم میزان مصالح: ۹۰۰ واحد: متر طول

۶-سرامیک طرح لوزی در رنگ های طوسی-قهوه ای -سبز درجه ۲ ابعاد:۴۵×۳۰ میزان مصالح: ۲۰۵ واحد: مترمربع

7-سرامیک آجرنما مشکی درجه ۲ ابعاد 60×30 میزان مصالح: ۹۰ واحد: متر مربع

۸-تابلو سنگ ابعاد 162×80 میزان مصالح ۱۵ واحد: عدد

۹- سنگ پله سفید(اصفهان) ابعاد: 125×35 میزان مصالح 75/8 واحد: مترمربع

۱۰-سرامیک طرح گل دار ابعاد:۴۵×۳۰ میزان مصالح :۳۶۰ واحد: متر مربع

۱۱-سرامیک طرح موج درجه 2 عمارت ابعاد : 50×25 میزان مصالح: ۱۳۵ واحد: متر مربع

۱۲ -سرامیک گرانیتی ۶ ضلعی میزان مصالح: ۱۲۰ واحد: مترمربع

۱۳-روشویی ایرانی میزان مصالح: ۳۰ واحد: عدد.

مراتب فوق توسط کارشناس رسمی دادگستری مورد بازدید قرار گرفته و کلا به مبلغ ۲۷۸۰۰۰,۰۰۰ ریال قیمت پایه ارزیابی گردیده که در تاریخ 96/11/23 روز دوشنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح در اجرای احکام مدنی بابلسر به به صورت مزایده حضوری به فروش خواهد رسید . کسانی که بالاترین قیمت را باتوجه به نظریه کارشناسی اعلام نمایند برنده مزایده خواهند بود. برنده مزایده باید ده درصد مبلغ را نقدا در روز مزایده و مابقی مبلغ را حداکثر ظرف یک ماه پرداخت نماید. طالبین می توانند پنج روز قبل از برگزاری مزایده به اجرای احکام مراجعه نمایند تا مورد مزایده به آنان ارائه گردد. ضمنا هزينه نقل و انتقال به عهده خریدار مزایده مي باشد.م/ الف

مدير دفتر اجرای احکام مدتی بابلسر-فرج اله پور

 

 

 

کلیدواژه ها: