مزایده فروش 100 متر مربع سنگ پله گرانیت گل پنبه ای نهبندان

نوشته شده توسط : در : 1396/11/17 10:16 (175 نمایش)

نظر به اینکه در پرونده کلاسه ۹۵۵۱۴۳ اجرایی آقای علی اصغر چاحوضی محکوم به پرداخت مبلغ43/774/690 ریال در حق خانم معصومه کوچک زائی و مبلغ 2/000/000  ریال حق الاجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محكوم عليه سنگ پله گرانیت گل پنبه ای نهبندان به متراژ ۱۰۰ متر مربع با ابعاد ۱۰۰×۳۵ و ۱۱۰×۳۵ توقیف و به مبلغ 50/000/000  ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده روز چهارشنبه تاریخ 1396/11/18 از ساعت ۸ الی ۹ صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختلاف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی ۱۶ و ۱۴ مجتمع شوراهای حل اختلاف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

منفرد-مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختلاف بیرجند

 

 

کلیدواژه ها: