مزایده فروش 950 متر مربع سنگ های تراورتن

نوشته شده توسط : در : 1396/11/16 14:26 (227 نمایش)

535/10 شماره نامه: 9610113630402067 به موجب پرونده کلاسه 96/316 و 96/177 ش اجرایی شعبه اجرای احکام حقوقی شورای حل اختلاف دادگستری تیران له محمدرضا غریب شاهی فرزند خدارحم و محکوم علیه محمدرضا ادریسی فرزند مرتضی مبنی بر فروش اموال منقول زیر که حسب درخواست محکوم له توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردیده است:

مورد مزایده عبارت است از مقدار ۹۵۰ مترمربع سنگ های تراورتن با رنگ های مختلف از معادن تفرش و محلات که از قرار هر متر مربع 450/000ریال و مجموعا 427/500/00 ریال ارزیابی و مقرر گردید اموال موصوف در مورخه سه شنبه 96/11/17  از ساعت 9/30 صبح الی ۱۰ صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی شورای حل اختلاف دادگستری تیران به فروش برسد و قیمت پایه از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد طالبین در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از مال مورد مزایده داده شود. م الف: ۴۴۳ اجرای

 

احکام حقوقی، مجتمع شماره یک شورای حل اختلاف دادگستری تیران و کرون

 

 

کلیدواژه ها: