مزایده فروش 300 متر سنگ پله در نی ریز

نوشته شده توسط : در : 1396/11/16 14:21 (258 نمایش)

(به موجب پرونده ۹۶۰۱۳۱) اجرای احکام حقوقی دادگستری نی ربز در نظر دارد ۳۰۰ متر سنگ پله کرم به اندازه های ۱۳۸ *۳۵ و ۱۷۹*۳۵ را به قیمت 257/930/000 ریال (قیمت کارشناسی) به فروشی برساند ضمنا آدرس سنگ ها: نی ریز کارخانه سنگبری جنب بنزین دلخوش و مالک آن امین حسن پور می باشد.

مزایده راس ساعت ۱۰:۳۰ مورخه 1396/11/18 در محل اجرای احکام حقوقی دادگستری نی ریز برگزار و به فرد با افرادی که به بالاترین قیمت پیشنهادی خریداری نمایند به فروش می رسد لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از انجام مزایده به اجرای احکام حقوقی دادگستری نی ریز مراجعه تا اقدامات قانونی جهت بازدید از اموال مورد مزایده انجام گیرد.

شرایط مزایده:

۱- مزایده با قیمت پایه فوق الذکر شروع می گردد.

۲- ده درصد مبلغ پیشنهادی از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است ظرف یک ماه باقی مانده ثمن معامله (مزایده) را پرداخت نماید در غیر این صورت ده درصد مبلغ اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تمدید خواهد شد.

3- مورد مزایده به کسی که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید فروخته خواهد شد.«5845»

24000/ م الف - داود پاک نیت

مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان نی ریز

 

کلیدواژه ها: