مزایده فروش انواع سنگ فرشی و سنگ طولی

نوشته شده توسط : در : 1396/11/16 14:10 (224 نمایش)

باستناد پرونده اجرائی به کلاسه 952296/2/ش صادره از سوی حوزه 27 شورای حل اختلاف شهرستان یزد له آقای جعفر بیدانجیری با وکالت حاجی زاده و علیه جبار رستمی سخویدی محکوم علیه بابت محکوم به و مبلغ 32/533/498ریال حق محکوم له و صندوق دولت مدیون می باشد که حسب اعلام ودر خواست محکوم علیه که اموال منقولی عبارتند از:

۱. سنگ فرشی (۱۵*۱۰) ۱۹۵ متر مربع به قیمت 50/000 ریال انواع مختلف عمران یزد چینی باغات نیریز

۲ سنگ فرشی (۲۰*۱۵) ۵۵ متر مربع به قیمت 70/000ریال انواع مختلف عمران یزد چینی باغات نیریز

۳. سنگ طولی (۳۰*۱۵) ۱۰۰ متر مربع به قیمت 150/000 ریال تراورتن که متعلق به محکوم علیه بابت قسمتی از محکوم به توقیف و طبق نظر کارشناس رسمی دادگسترې به مبلغ 28/600/000ریال ارزیابی گردیده است که جهت ادای قسمتی از دین محکوم علیه در تاریخ روز یکشنبه مورخ 1396/11/22 ساعت 9 الی 10 صبح از طریق مزایده در شعبه 2 اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان یزد واقع در طبقه زیرزمین دادگستری یزد به فروش می رسد طالبین می توانند جهت کسب بیشتر همه روزه به جز ایام تعطیل در ساعت اداری در اجرای احکام شورای حل اختلاف یزد حاضر و کسب اطلاع نمایند و در صورت تمایل به خرید آن تقاضای کتبی خود را به همراه مبلغ پیشنهادی و تودیع مبلغ ۱۰ درصد از کل مبلغ پیشنهادی به حساب سپرده دادگستری یزد به شماره ۴ ۲۱۷۱۲۹۵۸۰۶۰۰ نزد بانک ملی دادگستری واریز و فیش آن را ضمیمه در خواست نموده و تا قبل از ساعت مزایده در پاکت در بسته تحویل اجرا نموده و رسید دریافت دارند مزایده از مبلغ کارشناسی شده اغاز و برنده کسی است که بیشترین مبلغ را در تقاضای خود پیشنهاد داده باشد و ضمنا تقاضائی که فاقد فیش ۱۰ درصد سپرده باشد بدون اعتبار بوده و ترتیب اثر داده نخواهد شد و در پایان وقت مزایده درب پاکت ها باز و قرائت خواهد شد و حضور متقاضیان در جلسه مزایده بلامانع خواهد بود. 952296

- مدیر اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان یزد 760/2676/9030

 

 

کلیدواژه ها: