مزایده فروش انواع سنگ اسلب تراوتن سفید، کاکائویی، کرم و مرمریت طرح دار

نوشته شده توسط : در : 1396/11/16 13:55 (236 نمایش)

به موجب پرونده کلاسه به شماره ثبت 960302 شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان طرقبه شاندیز محکوم علیه یحیی خفاچه محکوم به مبلغ  4/000/000 تومان بابت اصل خواسته در حق محکوم له حسین دهقانی و پرداخت مبلغ سیصد و شست هزار تومان بابت هزينه دادرسی می باشد که اموال ذیل توقیف و توسط کارشناسی آریوبرژن مافی و مقرر گردید. در تاریخ 1396/11/19از ساعت ۸ الی ۹ صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه شاندیز با حضور نماینده دادستان محترم به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به بالاترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد و حداقل ده درصد از بهای آن نقدا و فی المجلس و مابقی حداکثر ظرف یک ماه از برنده مزایده وصول میگردد طالبین به خرید می توانند ظرف پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد. مشخصات اموال مورد مزایده:

۱- اسلب های سنگ تراورتن کرم رنگ (احتمالارامشه) درجه ۳: این سنگها در ۱۴ ردیف و به صورت عمودی در محوطه بیرونی چیده شده و جنس اسلب های برش خورده سنگ تزیینی از نوع تراورتن و حدود ۳۶۸ متر مربع به ارزش کل این ردیف99/360/000 ریال می باشد

2- اسلب های سنگ مرمریت طرح دار، درجه 4: این سنگها در هر 5 ردیف به صورت عمودی در محوطه بیرونی چیده شده جنس اسلبها برش خورده سنگ تزیینی از نوع مرمریت می باشد با توجه به تداخل رنگی زرد و قرمز درون سنگ درجه کیفی سنگها ضعیف ارزیابی می گردد. متراژ کل اسلبهای کرم طلائی طرح دار 128 مترمربع و ارزش کل این ردیف معادل   37/120/000 ریال می باشد.

3- اسلبهای سنگ تراورتن کاکائو بی رنگ درجه ۳: این سنگها در ۱۰ ردیف با متراژ 412 مترمربع می باشد ارزش کل این ردیف 103/000/000ریال می باشد.

۴- اسلبهای سنگ تراورتن سفید درجه ۳: این سنگها در ۸ ردیف و به صورت عمودی و جنس اسلبها برش خورده سنگ تزئینی از نوع تراورتن با متراژ ۲۹۰ مترمربع با ارزش کل این ردیف  87/000/00 ریال می باشد.

۵ سنگهای گیوتینی: این سنگها در 230 بسته و با ۴ تنوع رنگی و بصورت بلوکی و جنس سنگ گیوتین شده از نوع مرمریت با ارزش معادل 34/500/000 ریال می باشد.

 

ضمنا بهای کلیه سنگهای تراورتن، مرمریت جمعا معادل 360/980/000 ریال می باشد. محل توقف واقع در جاده قوچان می باشد. م الف 52842- مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف طرقبه شاندیز- مسعودی 96209119/م

 

 

کلیدواژه ها: