مزایده فروش 600 متر سنگ پله مروارید خور

نوشته شده توسط : در : 1396/11/16 13:42 (210 نمایش)

باستناد پرونده اجرائی به کلاسه 951271/1/ش صادره از سوی حوزه ۱ شورای حل اختلاف یزد له محسن شیدایی و علیه ها

۱. حسن دهقان دهنوی

۲. ابوالفضل زارع محکوم علیه بابت محکوم به و نیم عشر دولتی و هزینه دادرسی و نشر آگهی جمعا به مبلغ 184/295/646 ریال در حق محکوم له و صندوق دولت مدیون می باشد که حسب اعلام و درخواست محکوم علیه آقای حسن دهقان دهنوی یکسری اموال منقول از قبیل سنگ پله مروارید خور تعداد ۶۰۰ متر با عرض35*1/20 ضخامت ۴ را بعنوان مال خود معرفی و توسط کلانتری توقیف گردیده توقیف و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ  18/000/000 ریال ارزیابی گردیده است که جهت ادای قسمتی از دین محکوم علیه در تاریخ روز چهارشنبه مورخ 1396/11/25 ساعت ۹ الی ۱۰ صبح از طریق مزایده در شعبه یک اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان یزد واقع در طبقه زیرزمین دادگستری یزد به فروش می رسد طالبین می توانند جهت کسب بیشتر همه روزه به جز ایام تعطیل در ساعت اداری در اجرای احکام شورای حل اختلاف یزد حاضر و کسب اطلاع نمایند و در صورت تمایل به خرید آن تقاضای کتبی خود را به همراه مبلغ پیشنهادی و تودیع مبلغ ۱۰ درصد از کل مبلغ پیشنهادی به حساب سپرده دادگستری یزد به شماره ۲۱۷۱۲۹۵۸۰۶۰۰۴ نزد بانک ملی دادگستری واریز و فیش آن را ضمیمه در خواست نموده و تا قبل از ساعت مزایده در پاکت در بسته تحویل اجرا نموده و رسید دریافت دارند مزایده از مبلغ کارشناسی شده آغاز و برنده کسی است که بیشترین مبلغ را در تقاضای خود پیشنهاد داده باشد و ضمنا تقاضائی که فاقد فیش ۱۰ درصد سپرده باشد بدون اعتبار بوده و ترتیب اثر داده نخواهد شد و در پایان وقت مزایده درب پاکت ها باز و قرائت خواهد شد حضور متقاضیان در جلسه مزایده بلامانع خواهد بود. ۹۳۰۶۴۷ –

مدیر اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان یزد 721/14919/9030

 

کلیدواژه ها: