مزایده فروش 50 تن مرمر سفید

نوشته شده توسط : ادمين ديجي سنگ در : 1396/11/16 11:8 (228 نمایش)

شماره ۹۶۰۲۴۳ح ۲- اجرای احکام شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی فلاورجان در نظر دارد در پرونده شماره ۹۶۰۲۴۳ اجرائی موضوع علیه آقای اسداله رئیسی اشترجانی فرزند محمد و له آقای محسن هنرمند فرزند حسینعلی در تاریخ سه شنبه 96/11/24  به منظور فروش حدود پنجاه تن سنگ مرمر سفید رنگ با رگه های قهوه ای و سیاه رنگ به صورت موج دار (مرمر موج دار) که تقریبا 80% شش بربرش و در قسمت هایی دارای حفره هایی می باشد . از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح جلسه مزایده در دفتر اجرای احکام دادگاه حقوقی فلاورجان اطاق ۳۱۸ برگزار نماید. اموال موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ هر تن 11/000/000 ریال جمعا 550/000/000  ریال ارزیابی شده است. متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمناً کلیه هزینه های مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانی می توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابی شده را به حساب سپرده دادگستری به شماره ۰۵ ۲۱۷۱۲۹۰۲۸۸۰ ایداع نموده باشند و در صورت انصراف برنده مزایده ده درصد ایداعی به نفع دولت ضبط خواهد شد. م الف ۱۰۱۰ مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری فلاورجان/833/10

 

 

کلیدواژه ها: