مزایده فروش 4 نوع سنگ گیوتین

نوشته شده توسط : در : 1396/10/30 10:8 (295 نمایش)

در اجرای دادنامه شماره 9509974468200430 مورخه 95/9/29  صادره از شعبه 32 شورای حل اختلاف ارومیه برابر با پرونده کلاسه 960848 احکام/2 حکم به حکومت محکوم علیه فرید خلف خانی به مبلغ 50000000 ریال در حق محکوم له مجید کبیری و مبلغ 2500000 ریال به عنوان نیم عشریه در حق دولت صادر شده که در جهت استیفای محکوم به و نیم عشر دولتی از اموال محکوم علیه

1- سنگ گیوتین درجه 1 گردویی به مقدار 80 متر مربع از قرار هر متر مربع 220000 ریال و جمعا 17600000 ریال

2- سنگ گیوتین درجه 1 سیلوریه مقدار 80 متر مربع از قرار هر متر مربع 270000 ریال جمعا 21600000 ریال

3- سنگ گیوتین درجه 1 سیه باز به مقدار 50 متر مربع 220000 ریال جمعا 11000000 ریال

4- سنگ گیوتین درجه 1 هفت رنگ به مقدار 30 متر مربع 230000 ریال جمعا 6900000 ریال توقیف که توسط کارشناس رسمی دادگستری کلا به مبلغ 57100000 ریال قیمت گذاری شده که از طریق مزایده حضوری روز یکشنبه مورخه96/11/8 ساعت 11 صبح در دفتر شعبه دوم اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختلاف واقع در بلوار والفجر مجتمع قضایی شماره یک دادگستری به فروش خواهد رسید طالبین می توانند چنج روز قبل از مزایده با هماهنگی ایم اجرا اطلاعات لازم را بدست آورده و از اموال توقیفی بازدید نمایید در جلسه شرکت نمایید مزایده از قیمت کارشناسی شده شروع و به بالاترین مبلغ پیشنهادی واگذار می گردد که ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس از خریدار اخذ و به حساب سپرده دادگستری واریز و ما بقی ظرف یک ماه توسط خریدار پرداخت خواهد گردید در غیر این صورت مبلغ تودیع شده پس از کسسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط خواهد شد.م الف 1221

مدیر دفتر شعبه دوم اجرایی احکام مدنی شوراهای حل اختلاف ارومیه

 

 

کلیدواژه ها: