مزایده فروش کارخانه سنگ شکن

نوشته شده توسط : در : 1396/10/29 13:33 (223 نمایش)

حسب نیابت اعطایی از شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کهگیلویه اقایان غلامشاه و علی بخشی و نادر هنگی دادوند فرزند علی حسین و فرهنگ قائمیان خوب ف شیری و اعظم و صغری وزینب همگی دادوند فرزند علی حسن به پرداخت مبلغ ۱۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال بایت اصل خواسته در حق محکوم له احمدرضا ربانی و مبلغ 6000000 ریال بابت نیم عشر اجرائی درحق صندوق دولت محکوم گردیدند که محکوم له یک دستگاه کوبیت در کارخانه سنگ شکن واقع در سرفاریاب را به عنوان ماترک معرفی و درخواست توقیف و ارزیابی آن را بعنوان ماترک معرفی نموده و درخواست توقیف و ارزیابی آن را نموده مطابق نظریه کارشناسی سه نفر که مصون از اعتراض طرفین قرار گرفته است. ملک مزبور در تاریخ 5/11/96 ساعت ۱۰ صبح روز پنج شنبه در محل بفروش می رسد قیمت پایه طبق نظریه که ارزیاب مبلغ 00000000  1 ریال برآورد و اعلام شده فلذا مال توقیفی متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و قبول نماید هر کس می تواند در مدت ۵ روز قبل از روزی که برای فروش معین شده است مالی را که آگهی شده ملاحظه نماید .

رئیس شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان چرام

 

 

 

کلیدواژه ها: