مزایده فروش 250 متر مربع سنگ تراورتن

نوشته شده توسط : در : 1396/10/28 7:30 (241 نمایش)

به موجب کلاسه پرونده ۹۶۳۰۴۸ له قاسم قاضی نژاد پروری علیه مجید زیارلایمی جهت وصول محکوم به و هزینه های اجرایی اموال مشروحه زیر متعلق به محکوم علیه توقیف و به مبلغ   162/500/000ریال ارزیابی و مقرر شد در روز یکشنبه مورخ 1396/11/15  از ساعت ۹ الی ۱۰ از طریق مزایده حضوری در محل دفتر اجرای احکام مدنی ساری به فروش برسد و قیمت از میزان ارزیابی شده و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. ضمنا ۱۰درصد از قیمت پیشنهادی نقدا از برنده اخذ و مابقی باید ظرف یک ماه پرداخت گردد. همچنین در صورت انصراف یا عدم پرداخت به موقع مابقی وجه 10 درصد سپرده به نفع صندوقی دولت ضبط خواهد شد. مال مورد مزایده عبارت است از ۲۵۰ مترمریع سنگ تراورتن به عرض 40cm و به طول آزاد واقع در سنگ فروشی آقای حسینی (سنگ سپاهان) به آدرس ساری ابتدای جاده جویبار آبکسر بعد از مجتمع اداره کل راهنمایی و رانندگی که با توجه به نوع سنگ، کیفیت و نوع عملیات ساب که بهای هر مترمربع سنگ مذکور 650/000 ریال ارزش کل 162/500/000 ریال ارزیابی و به میزان محکوم به و هزینه اجرایی به فروش می رسد.

مدیر اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف ساری

 

 

کلیدواژه ها: