مزایده فروش صد و پنجاه متر مربع سنگ عباس آباد

نوشته شده توسط : در : 1396/10/27 10:18 (265 نمایش)

واحد اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی کاشان با توجه به اجرائیه صادره از شعبه ۱۴ علیه علی همایونی مبلغ 154/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/370/000 ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور چک تا زمان اجرای حکم براساس شاخص بهای کالا و خدمات اعلامی از بانک مرکزی و بابت نیم عشر دولتی مقداری از اموال محکوم علیه شامل: باتوجه گزارش مامور و نظریه کارشناس رسمی دادگستری سنگ ساختمانی از نوع

۱- سنگ عباس آباد به متراژ 70 m2(به عرض ۳۰ سانتی به قرار هر مترمربع 700/000 ریال جمعاً به میزان 49/000/000ریال

 ۲- سنگ عباس آباد به متراژ 80 m2 (به عرض بیست ۲۰ سانتی طولی) به قرار هر مترمربع 420/000 ریال جمعاً به میزان 33/600/000 ریال،

۳- سنگ لاشترکف فرش به ابعاد ۴۰×۴۰ به متراژ 250 m2 متر مربع به قرار هر متر مربع 400/000 ریال جمعا به میزان 100/000/000ریال در مجموع با نهایت عوامل موثر در قیمت گذاری سنگ های مذکور و نوسانات بازار 182/600/000  ریال ارزیابی می گردد توقیف پس از اجرای تشریفات قانونی و اینکه کارشناس رسمی / منتخب دادگستری پس از بازدید به شرح ذیل اقدام به ارزیابی نموده در تاریخ 96/11/10 از ساعت 12 لغایت ۱۳ به مزایده می گذارد. به هر کسی و کسانی که از مبلغ کارشناسی شده ذیل الذکر شروع والاترین مبلغ را پیشنهاد نماید اموال به او فروخته خواهد شد. خریدار می بایست ده درصد از ارزش کل امول را فی المجلس تودیع نماید و مابقی را ظرف مهلتی که از سوی مسئولین و متصدیان اجرای احکام تعیین و حداکثر آن از یک ماه تجاوز نمی کند می بایست پرداخت نماید چنانچه خریدار در مهلت مقرر تعیین شده نسبت به پرداخت مابقی بهاء اقدام ننماید سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تمدید خواهد گردید. کسانی که مایلند اموال را ملاحظه و بازدید نمایند می توانند ۵ روز مانده به وقت مزایده به دایره اجرای احکام مدنی دادگستری کاشان مراجعه نمایند. ضمنا مزایده در دایره اجرایی احکام مدنی شورای حل اختلاف دادگستری کاشان برگزار می شود. مدیر اجرای احکام شورای حل اختلاف کاشان - شماره م/الف: ۲۰۲۲

 

 

کلیدواژه ها: